Purkava uusrakentaminen

Purkava uusrakentaminen helpottuu merkittävästi, kun asunto-osakeyhtiölain muutokset tulevat voimaan 1.3.2019. Isännöintiliitto on kannattanut purkamisen helpottamista alusta asti.

Purkavalla uusrakentamisella tarkoitetaan sitä, että huonokuntoisia rakennuksia puretaan ja tilalle rakennetaan lähtötilannetta enemmän uutta. 1.3.2019 alkaen asunto-osakeyhtiölaki ei vaadi purkavaan uusrakentamiseen enää osakkaiden yksimielistä päätöstä, vaan yhtiökokous voi päättää asiasta 4/5:n määräenemmistöllä.

Isännöintiliitto on alusta asti kannattanut purkamisen helpottamista ja auttanut asiantuntemuksellaan lainsäätäjiä ymmärtämään isännöintialan ja taloyhtiöiden näkökulmaa. Suomessa on tarvetta kehittää kasvualueita purkamalla huonokuntoista rakennuskantaa ja rakentamalla tilalle uusia asuinrakennuksia. Tämä tarve on seurausta taloyhtiöissä vuosikymmenien ajan jatkuneesta suunnitelmallisen ylläpidon ja korjaamisen puutteesta.

Yksi vaihtoehto peruskorjauksille

Purkava uusrakentaminen tuo yhden vaihtoehdon isojen peruskorjausten rinnalle. Se voi olla järkevä esimerkiksi tilanteessa, jossa korjauskustannukset ylittävät asuntojen arvon ja uusilla asunnoilla on kysyntää. Uudistuneen lain ansiosta taloyhtiöillä on nykyistä enemmän toteutus- ja rahoitusvaihtoehtoja mittaviin peruskorjauksiin ja lisäksi se turvaa kunkin osakkaan asumisen, asuntovarallisuuden arvon sekä yhtiön ja osakkaiden velkojien aseman.

Vaikka purkava uusrakentaminen koskee tällä hetkellä käytännössä vain pientä osaa suomalaisista taloyhtiöistä, on lakimuutoksella suuri merkitys yksittäisten taloyhtiöiden ja osakkaiden velkaantumisen hillitsemiseksi.

Isännöintiliitto mukana asiantuntijana

Isännöintiliitto on ollut yksi niistä tahoista, joilta lainsäätäjät ovat pyytäneet lausuntoja lakivalmistelun eri vaiheissa:

12.12.2018 Isännöintiliiton lausunto lakimuutoksesta

11.12.2018 Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen kävi kuultavana eduskunnan ympäristövaliokunnassa.

6.7.2018 Isännöintiliiton lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä purkavan uusrakentamisen helpottamisesta Lausuntopalvelussa

Vuonna 2017 Isännöintiliitto antoi lausuntonsa VTT:n purkavan lisärakentamisen selvityksestä ja OM:n samaa asiaa koskevasta arviomuistosta. Lausunnonantajat olivat samaa mieltä siitä, että yksimielisyysvaatimuksesta on luovuttava.

Isännöintiliitto toi esille seuraavia asioita:

  • Kaikki taloudellisesti tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot korjausvelan kanssa kamppailevissa taloyhtiöissä pitäisi pystyä hyödyntämään.
  • Kannatamme päätöksenteon helpottamista siten, että samalla 2/3 enemmistöllä, millä päätetään muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, voitaisiin päättää myös purkavasta lisärakentamisesta.
  • Lisäedellytyksenä päätökselle olisi se, että hanke vaikuttaa objektiivisesti arvioiden positiivisesti osakehuoneistojen arvoon. Lisäksi hanketta vastaan äänestävällä osakkaalla olisi mahdollisuus irtaantua hankkeesta niin, että taloyhtiö lunastaisi osakkeet käypään hintaan.
  • Taloyhtiölle pitäisi säätää velvollisuus antaa osakkaille tietoa hankkeesta ja tuottaa osakkaille päätöksenteon tueksi selkeä vertailulaskelma siitä, mitä peruskorjaamisvaihtoehto vs. purkava lisärakentaminen tarkoittaa hänen rahapussissaan. Osakkaiden pitää pystyä hahmottamaan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset omaan talouteensa.
  • Lisäksi tarvitaan verottajan kirjalliset kannanotot sekä taloyhtiön että osakkeenomistajan verotukseen, jotta hankkeiden käynnistymistä rasittava verotuksellinen epävarmuus saataisiin poistettua.