Purkava lisärakentaminen

Isännöintiliitto kannattaa asunto-osakeyhtiölakiin muutosta, jotta päätös purkavasta lisärakentamisesta voidaan tehdä neljän viidesosan enemmistöllä tiettyjen lisäedellytysten täyttyessä.

Purkavalla lisärakentamisella eli purkavalla uusrakentamisella tarkoitetaan sitä, että huonokuntoisia rakennuksia puretaan ja tilalle rakennetaan lähtötilannetta enemmän uutta. Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki vaatii purkavaan uusrakentamiseen kuitenkin osakkaiden yksimielisen päätöksen.

Isännöintiliitto kannattaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan lisärakentamisen päätöksenteon helpottamista, sillä Suomessa on tarvetta kehittää kasvualueita purkamalla huonokuntoista rakennuskantaa ja rakentamalla tilalle uusia asuinrakennuksia. Tämä tarve on seurausta taloyhtiöissä vuosikymmenien ajan jatkuneesta suunnitelmallisen ylläpidon ja korjaamisen puutteesta.

Näin asia etenee

Eduskunnan tietopaketti Purkavasta uusrakentamisesta

Purkava uusrakentaminen toisi yhden vaihtoehdon isojen peruskorjausten rinnalle. Se voisi olla järkevä esimerkiksi tilanteessa, jossa korjauskustannukset ylittävät asuntojen arvon ja uusilla asunnoilla on kysyntää.

Vaikka purkava uusrakentaminen koskee tällä hetkellä käytännössä vain pientä osaa suomalaisista taloyhtiöistä, olisi mahdollisella lakimuutoksella suuri merkitys yksittäisten taloyhtiöiden ja osakkaiden velkaantumisen hillitsemiseksi.

Isännöintiliitto mukana asiantuntijana

Isännöintiliitto on ollut yksi niistä tahoista, joilta lainsäätäjät ovat pyytäneet lausuntoja lakivalmistelun eri vaiheissa:

11.12.2018 Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen kävi kuultavana eduskunnan ympäristövaliokunnassa.

6.7.2018 Isännöintiliiton lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä purkavan uusrakentamisen helpottamisesta Lausuntopalvelussa

Vuonna 2017 Isännöintiliitto antoi lausuntonsa VTT:n purkavan lisärakentamisen selvityksestä ja OM:n samaa asiaa koskevasta arviomuistosta. Lausunnonantajat olivat samaa mieltä siitä, että yksimielisyysvaatimuksesta on luovuttava.

Isännöintiliitto toi esille seuraavia asioita:

  • Kaikki taloudellisesti tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot korjausvelan kanssa kamppailevissa taloyhtiöissä pitäisi pystyä hyödyntämään.
  • Kannatamme päätöksenteon helpottamista siten, että samalla 2/3 enemmistöllä, millä päätetään muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, voitaisiin päättää myös purkavasta lisärakentamisesta.
  • Lisäedellytyksenä päätökselle olisi se, että hanke vaikuttaa objektiivisesti arvioiden positiivisesti osakehuoneistojen arvoon. Lisäksi hanketta vastaan äänestävällä osakkaalla olisi mahdollisuus irtaantua hankkeesta niin, että taloyhtiö lunastaisi osakkeet käypään hintaan.
  • Taloyhtiölle pitäisi säätää velvollisuus antaa osakkaille tietoa hankkeesta ja tuottaa osakkaille päätöksenteon tueksi selkeä vertailulaskelma siitä, mitä peruskorjaamisvaihtoehto vs. purkava lisärakentaminen tarkoittaa hänen rahapussissaan. Osakkaiden pitää pystyä hahmottamaan vaihtoehdot ja niiden vaikutukset omaan talouteensa.
  • Lisäksi tarvitaan verottajan kirjalliset kannanotot sekä taloyhtiön että osakkeenomistajan verotukseen, jotta hankkeiden käynnistymistä rasittava verotuksellinen epävarmuus saataisiin poistettua.