Tietosuojaseloste: Isännöintiliiton Palvelu Oy:n asiakasrekisteri

Tietosuoja Isännöintiliitossa

Henkilötietojen huolellinen käsittely on meille Isännöintiliitossa tärkeää. Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen sekä huomioiden hyvät käytännöt tiedonhallinnassa sekä tietojen käsittelyssä. Meille on tärkeintä, ettei rekisteröityjen yksityisyys vaarannu.

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme henkilötietoja Isännöintiliiton Palvelu Oy:n asiakasrekisterissä. Tarkemmissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä Jenni Valkamaan, toimisto@isannointiliitto.fi

Keräämme asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja asiakkaan hankkiman palvelun järjestämiseksi. Asiakasrekisteriimme on kirjattu seuraavia henkilötietoja:

  • nimi, asema jäsenyrityksessä, yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin ja suoramarkkinointikiellot sekä asiakaspalautetiedot.

Kerätyt henkilötiedot saamme rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla sekä palvelua käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

Tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan. Asiakassuhteen päätyttyä henkilötietoja säilytetään tarpeellisin osin esimerkiksi laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden vuoksi.

Tarvitsemme henkilötietoja asiakkaan tunnistamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään, asiakaspalvelun tuottamiseen ja kehittämiseen sekä laskutukseen ja perintään. Lisäksi henkilötietoja käytetään riskienhallintaan ja palvelun tietoturvallisuuden varmistamiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen. Tietoja voidaan käyttää kyselyjen tekemiseen ja markkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, sekä suoramarkkinointikieltojen toteuttamiseen. Rekisteröidyn luvalla ja lain sallimissa puitteissa voimme yhdistää palvelun käytön yhteydessä kerättyjä tietoja keskenään.

Käsittelemämme henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan työntekijät ja alihankkijat suojatuilla työasemillaan, joihin kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Varmistamme, että henkilötiedot suojataan asianmukaisesti ja edellytämme tätä myös omilta alihankkijoiltamme. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen. Paperiset asiakirjat säilytämme paloturvallisessa ja lukitussa tilassa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön puitteissa. Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jos rekisteröity ei ole sitä kieltänyt, ja tällöin edellytämme luovutuksensaajaa toimimaan voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.