Epäselvyyttä autopaikoista

Onko satunnaisesti asuntoaan käyttävällä osakkaalla oikeus autopaikkaan? Aiheesta riidellään yhä enemmän.

Pandemia on muuttanut asumisen ja työnteon tapoja. Jos osakas löytää kakkosasunnolleen uudenlaista käyttöä esimerkiksi etätyöpaikkana tai loma-asuntona, hänellä ymmärrettävästi herää myös toive omasta autopaikasta.

Taloyhtiöissä vakiintunut kanta puhuu sen puolesta, että autopaikkajonossa voidaan ohittaa ne osakkaat, jotka eivät ole talossa kirjoilla ja käyttävät huoneistoaan vain harvakseltaan. Samalla linjalla on asianajaja Marina Furuhjelm asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:stä.

− Autopaikkojen jakoperusteena tulisi mielestäni olla ensisijaisesti kunkin osakkaan pääasiallinen asuinpaikka. Esimer-
kiksi loma-asuntona käytetyn kakkosasunnon haltijalla ei näin ollen olisi ensi­sijaista oikeutta autopaikkaan, jos paikkoja ei riitä rakennuksessa vakituisesti asuville yhtiön osakkaille ja osakkaiden vuokralaisille, Furuhjelm pohtii.

Furuhjelm muistuttaa, että asiasta on esitetty poikkeavia näkemyksiä, joihin kannattaa tutustua. Kun asiaa tarkastellaan puhtaasti yhdenvertaisuutta koskevan asunto-osakeyhtiölain 1. luvun 10. §:n sanamuodon mukaan, toisenlaiselle tulkinnalle löytyy perusteita.

Yhdenvertaisuussäännöksen mukaan jokainen osake tai osakeryhmä tuottaa lain mukaan taloyhtiössä yhtäläisen oikeuden autopaikkoja jaettaessa, jos yhtiöjärjestyksestä ei löydy määräyksiä, joissa yksilöidään toisenlaiset autopaikkojen jakamisen periaatteet. Tämä tarkoittaisi kaikkien osakkaiden oikeutta omaan autopaikkaan myös siinä tapauksessa, kun paikoista on pulaa.

− Asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksessä todetaan, että vakituisten asukkaiden ja muiden osakkeenomistajien asettaminen erilaiseen asemaan on yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Täten kaikki sellaiset toimet, joissa toimitaan syrjivästi tilojen jakamisen suhteen, voitaisiin katsoa kielletyksi. Viime aikoina aihe on noussut enenevissä määrin esiin ja vireillä on oikeudenkäyntejä.

Mitä taloyhtiön tulisi sitten tehdä kahden tulkinnan ristiaallokossa?

Furuhjelm sanoo, että jos haluaisi välttää riitoja autopaikan jaossa, turvallisinta olisi vahvistaa sellaiset autopaikkasäännöt, joissa kakkosasunnon omistajaa ei syrjitä yhdenvertaisuussäännöksen vastaisesti. Ajatus tuntuu hänestä kuitenkin melko haasteelliselta ja vaatisi sääntöjen avaamista lähes jokaisessa taloyhtiössä.

− Yhtiössä voisi myös miettiä tiheämpää vaihtuvuutta autopaikoissa etenkin silloin, jos niistä on jatkuvasti kovaa
pulaa. Systeemi saattaisi toimia esimerkiksi niin, että autopaikan saisi pitää vain kaksi vuotta, jonka jälkeen paikka palautuisi taloyhtiölle ja jonossa seuraavalle, Furuhjelm ehdottaa.

Ehkäise kinaa autopaikoista
  • Selvittäkää, mitä yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa ja millaisia vaihtoehtoja taloyhtiössä on tarjolla periaatteen toteuttamiseksi.
  • Laatikaa ja vahvistakaa hyvissä ajoin selkeät säännöt epäselvyyksien ja ristiriitatilanteiden välttämiseksi.
  • Jos kiistaa syntyy säännöistä huolimatta, pyrkikää ratkaisuun nopeasti – käräjillä riitely on aikaa vievää ja kallista.

Teksti: Maria Rautio

Kuva: Adobe Stock