Työtä helpomman isännöinnin puolesta

Kuvassa osa viime vuoden työryhmien koordinaattoreista: Anne Murtomäki (vas.), Tuomas Viljamaa, Laura
Hyvönen ja Ira Tenhunen.

Kymmenet Isännöintiliiton työryhmissä toimineet jäsenet auttoivat viime vuonna edistämään asumisen opetusta sekä kehittämään isännöinnin työtapoja, liiton vaikuttamistyötä ja alan työhyvinvointia.

Isännöintiliiton hallitus päättää joka vuosi, mitä liiton strategiaan kuuluvia asioita seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa painotetaan. Näiden teemojen ympärille perustetaan jäsenistä koostuvia työryhmiä, joiden vetäjinä toimii Isännöintiliiton hallituksen jäseniä ja koordinaattoreina liiton toimistolla työskenteleviä asiantuntijoita.

Työryhmät auttavat liiton strategian toteuttamisessa ja tuovat jäsenten tarpeet ja ajatukset mukaan toimintaan. Viime vuonna kehitettiin isännöintiä ja edistettiin parempaa asumista neljässä eri työryhmässä.

Ohjausta itsenäiseen asumiseen

Asumisen opetus -työryhmän tarkoituksena oli asumisen opetuksen edistäminen. Työ jatkui vuodesta 2020, jolloin työryhmä kartoitti omaan kotiin muuttaneiden nuorten osaamista itsenäisen asumisen aiheista. Kyselyssä selvisi, että tiedon taso on hyvin riippuvaista kotitaustasta.

Vuonna 2021 työryhmä tutustui jo olemassa oleviin asumiseen liittyviin verkkomateriaaleihin. Lisäksi huomattiin, että yhteistyön tekeminen muiden asumiseen liittyvien tahojen kanssa on tärkeää. Siksi Isännöintiliitto kokosi yhteen erillisen sidosryhmä­työryhmän asumisen parissa työskentelevistä järjestöistä.

Mukaan lähti kaikkiaan 14 toimijaa, kuten Martat, Takuusäätiö, Nuorisoasuntoliitto NAL sekä Kiinteistöliitto. Sidosryhmätyöryhmään saatiin mukaan myös opettajajärjestöjen edustajia.

Erilaista asumiseen liittyvää verkkomateriaalia on jo paljon olemassa tai tekeillä. Ongelmana on se, että aineistoja on esimerkiksi hankala saada koulujen käyttöön tai ne eivät sellaisenaan vielä sovellu käytettäväksi oppitunneilla. Työryhmä päätti yhdistää voimat ja käynnistää jatkoprojektin, jossa selvitetään materiaalien hyödyntämistä kootussa muodossa.

− Asumisen taidot ja niiden puute näkyvät suoraan isännöinnin arjessa. Laadukas tieto ja opetus aiheesta helpottavat jäsentemme työtä ja lisäävät taloyhtiöiden asumisviihtyvyyttä ja -turvallisuutta, kertoo Isännöinti­liiton palvelupäällikkö Laura Hyvönen.

Tarkastelussa isännöinnin työtavat

Tutkimuksissa, selvityksissä ja haastatteluissa toistuvat isännöinnin järjestelmiin ja prosesseihin liittyvät haasteet. Sen vuoksi aiheelle nimettiin oma työryhmä vuodeksi 2021.

Työryhmä pyrki tunnistamaan isännöinnin työtapoja ja digitaalisuuden hyödyntämisen esteitä ja mahdollisuuksia. Syntyi ajatus yhdistää taloyhtiön vuosikello, isännöinnin muut vuotuiset tehtävät sekä juoksevat asiat isännöinnin vuosikelloksi. Näitä isännöinnin vuosikellossa olevia tehtäviä pitäisi voida hallita sähköisesti, mikä auttaisi kokonaisuuden hahmottamisessa ja ajankäytön hallinnassa.

− Tärkeintä antia olivat työryhmän ajatukset arjen toiminnanohjauksesta ja pohdinnat seuraavista askelista. Miten työtä voisi järjestää niin, että digitalisaation keinot tukevat isännöinnin arkea entistä paremmin? Seuraavat askeleet voisivat liittyä tehtäväjonoajatteluun, Isännöintiliiton kehityspäällikkö Ira Tenhunen sanoo.

Miten työtä voisi järjestää niin, että digitalisaation keinot tukevat isännöinnin arkea entistä paremmin?

Työryhmä tuotti Isännöintiliiton käyttöön tietoa, jota ei aiemmin ole koottu yhteen. Tietoa hyödynnetään jatkossa muun muassa Isännöintiliiton digi- ja datastrategian jalkauttamisessa, digiaiheisten koulutusten ja jäsenohjeiden suunnittelussa sekä erilaisissa hankkeissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Mihin Isännöintiliiton tulisi ottaa kantaa?

Isännöintiliitto vaikuttaa isännöintiyritysten toiminta­ympäristöön muun muassa lainsäädännön kautta. Isännöintiliitto antoi viime vuonna 16 lausuntoa liittyen valmisteilla oleviin lakeihin. On kuitenkin tärkeää tuoda isännöinnin näkökulma esiin jo, kun asioita kirjataan hallitusohjelmaan, koska näistä aiheista valmistellaan myöhemmin myös lakeja.

Työryhmä toi jäsenten näkökulmia esiin ja auttoi näin Isännöinti­liittoa tarkentamaan vaikuttamistavoitteitaan.

Vaikuttaminen-työryhmän tavoitteena oli saada jäsenet mukaan keskustelemaan liiton vaikuttamistyöstä, viranomaisten lausuntopyynnöistä, liiton kannanotoista ja esimerkiksi vaaleista. Työryhmä toi jäsenten näkökulmia esiin ja auttoi näin Isännöinti­liittoa tarkentamaan vaikuttamistavoitteitaan.

− Työryhmässä määriteltiin Isännöintiliiton vaikuttamisen painopistealueet vuonna 2021. Tärkeimpiä olivat huoneistotietojärjestelmä ja sen jatkokehitys sekä etäkokouksia ja etäosallistumista koskeva asunto-osakeyhtiölain muutos, Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa sanoo.

Keinoja työhyvinvoinnin parantamiseen

Mistä isännöinnin ammattilaiset saavat tukea työhönsä? Millaisia keinoja jaksamista ja työn iloa syöviin asioihin voisi löytää? Muun muassa näitä asioita pohti työhyvinvointiin keskittynyt työryhmä.

− Yhdeksi hyvinvointiin vaikuttavaksi tekijäksi työryhmässä tunnistettiin haastavat asiakkaat. Työpajoissa löydettiin usein toistuvia, ongelmallisia asiakastilanteita, joihin etsittiin syitä ja ratkaisuja. Asiaa käsiteltiin muun muassa kevään webinaarissa ja Isännöintipäivillä, jäsenpalvelupäällikkö Anne Murtomäki kertoo.

Esiin nousi myös työntekijöiden perehdyttäminen. Mappi-jäsenpalvelussa julkaistiin jäsenohje uuden työntekijän perehdyttämisestä sekä perehdyttämissuunnitelman mallipohja. Aihe oli esillä myös johdon koulutuksessa ja Isännöinti-lehdessä 6/2021.

Yhtiökokousaika vaikuttaa hyvinvointiin. Tämä oivallus johti tilinpäätös- ja yhtiökokousajan pullonkaulojen määrittelemiseen. Tietoa hyödynnettiin webinaareissa ja koulutuksissa sekä jaettiin sosiaalisessa mediassa, Mappi-jäsenpalvelussa ja Isännöinti-lehdessä.

Alan ammattilaisia tukemaan suunnitellaan myös mentorointiohjelmaa. Lisäksi työryhmässä saatua tietoa on käytetty Isännöintipulssin henkilöstökokemuksen mittarin kehittämisessä.

Vuoden 2022 työryhmät

Taloyhtiön strategiat ja taloyhtiön johtaminen

  • Pyrkii löytämään ja ratkaisemaan taloyhtiöstrategioiden pullonkauloja
  • Valmistelee taloyhtiöstrategiaa tukevia materiaaleja

Vaikuttaminen

  • Luonnostelee Isännöintiliiton hallitusohjelmatavoitteet ja auttaa valmistautumisessa eduskuntavaaleihin
  • Seuraa asunto-osakeyhtiölain uudistusta ja kommentoi sitä tarpeen mukaan

Vastuullisuus

  • Määrittelee isännöinnin vastuullisuuden osa-alueet ja kehityskohteet
  • Auttaa isännöintialan vastuullisen toimijan mallin rakentamisessa ja soveltamisen suunnittelussa

Teksti: Piia Kunnas

Kuva: Jarkko Mikkonen