Jokin syövyttää putkia

Kuparisissa käyttövesiputkissa on ollut syöpymiä, muovisissa liukenemista. Tutkimustietoa ongelmien syistä on vielä vähän. Putkimateriaaliakin tärkeämpää on huolellinen suunnittelu, valvonta ja työn jälki.

Aino Pelto-Huikko ja Martti Latva ovat mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään käyttövesiputkien pistesyöpymien syitä.

Kuparia on käytetty käyttövesiputkissa jo vuosisadan ajan. Muoviputket (PE-X ja PE-RT) tulivat markkinoille 80-luvulla ja monikerrosputket eli tutummin komposiittiputket 90-luvulla. Satakunnan ammattikorkeakoulun Vesi-instituutti WANDERin tutkijoiden Aino Pelto-Huikon ja Martti Latvan mukaan oikein asennetun kupariputkiston käyttöikä on helposti yli 50 vuotta. Nuorempien muovi- ja komposiittiputkien käyttöikä on vielä arvoitus.

– Muoviputkienkin laskennallinen käyttöikä yltää 50 vuoteen. Muoviputkien ja komposiittiputkien lämmönkestävyyttä ja muita ominaisuuksia viimeisinä vuosikymmeninä on pystytty parantamaan. Kehitystä on vaikea arvioida, koska materiaalit ovat valmistajien liikesalaisuuksia, Pelto-Huikko kertoo.

Kupari edelleen suosituin

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometri osoittaa kuparin olevan suosituin putkimateriaali käyttövesiputkistosaneerauksissa. Remonteista 34 prosentissa valittiin kupari, komposiitin osuus jäi 24:ään ja muoviputkien 9 prosenttiin. Lähes neljänneksessä remonteista yhdisteltiin useampaa materiaalia.

Purkiremonttibarometrin mukaan remontin yleisin syy ovat vuodot. Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa sanoo, että valtaosa vuodoista johtuu siitä, että putkiverkosto on kymmeniä vuosia vanha ja tullut elinkaarensa päähän.

– Harmillisen usein käyttövesiputkistosaneerausten suunnitelmallisuus unohtuu ja toimeen ryhdytään vasta vuotojen havaitsemisen jälkeen. Tämä saattaa tulla yhtiöille kalliiksi. Putkiston kuntotutkimus pitäisi tehdä ajoissa, jotta remontit voitaisiin suunnitella ja aikatauluttaa hallitusti, Viljamaa sanoo.

Tutkimuksen kattamista remonteista vain prosentti koski alle 20-vuotiaita putkia.

Liian varhaisia vikoja

Viime vuosina kupariputkistoissa on havaittu pistemäisiä syöpymiä, ja jopa alle viiden vuoden ikäisiä putkistoja on jouduttu uusimaan.

Eurofins Expert Servicen tutkimusten mukaan syöpymisen syynä on putkien sisäpintaan kerrostunut silikaattisakka, joka estää kuparipintaa suojaavan oksidikerroksen syntymisen. Sakan irrotessa putken oksidoitumaton kuparipinta joutuu alttiiksi syöpymistä aiheuttavalle elektrolyysille.

Silikaatin aiheuttamia ongelmia esiintyy vain silloin, kun talousvetenä käytetään pohjavettä. Ongelman epäilläänkin johtuvan pohjaveden emäskäsittelyssä viime vuosikymmeninä tehdyistä muutoksista.

Vesi-instituutilla, Vesilaitosyhdistyksellä ja paikallisilla vesilaitoksilla on meneillään kolmevuotinen tutkimushanke, jossa selvitetään pistesyöpymiin vaikuttavia asioita. Tuloksia on luvassa ensi vuoden alussa.

– Vertailemme eri puolilla Suomea, erilaisissa talousvesiolosuhteissa käytettyjen putkinäytteiden kuntoa. Tavoitteenamme on selvittää syöpymiseen vaikuttavia tekijöitä, silikaatin merkitystä syöpymiselle sekä sitä, miten veden seisominen järjestelmässä vaikuttaa pintoja suojaavan oksidikerroksen syntymiseen, Latva kertoo.

Haasteita myös muoviputkissa

Ongelmattomia eivät ole muoviputketkaan. Niiden haasteena ovat liukenemisongelmat.

Vesi-instituutti julkaisi tänä vuonna tieteellisen artikkelin, jossa on tarkasteltu PEX-putkista irtoavia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) viiden ensimmäisen käyttövuoden aikana.

– Polyeteeniputkista voi liueta veteen käyttöönoton jälkeen haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-yhdisteitä. VOC-pitoisuudet ovat uusissa putkistoissa selvästi korkeammat, mutta ne laskevat putkea käytettäessä. Pitoisuudet voivat nousta veden seistessä putkessa pitkään. Myös veden laadulla saattaa olla vaikutusta liukenemiseen, Latva kertoo.

Yhdysvalloissa tehtyjen toksikologisten tutkimusten mukaan juomaveteen päätyvien VOC-yhdisteiden mitatut pitoisuudet jäävät niin pieniksi, että ne eivät vaikuta haitallisesti terveyteen.

– Kyse on lähinnä käyttöhaitasta. VOC-yhdisteet voivat aiheuttaa veteen öljymäistä hajua ja makua. Haittaa voidaan pienentää juoksuttamalla vettä ennen käyttöä. Tällä toimenpiteellä myös seisovassa vedessä viihtyvät mikrobit saadaan huuhdeltua pois, Pelto-Huikko sanoo.

Huolellinen asennus tärkeää

Putkimateriaalin valinnassa pitää ottaa huomioon veden ominaisuudet ja verkoston vedenpaine, Latva ja Pelto-Huikko kertovat. Rakennusmääräysten mukaan myös verkoston pienosat on valittava huolella ja messinkisten liitinten pitää kestää sinkinkatoa. Sinkinkato tarkoittaa sitä, että vesi syövyttää messingistä sinkin pois ja hapertaa liitintä.

– Putkimateriaalit toimivat optimiolosuhteissa moitteetta. Monesti suunnittelun, valvonnan ja huolellisesti tehtyjen putkiliitosten merkitys voi olla jopa materiaalivalintaa tärkeämpi seikka, Latva pohtii.

– Paineenalennusventtiilillä voidaan tarvittaessa alentaa verkoston virtaamaa niin, etteivät putket ja liitännät joudu liian koville. Verkostolle tulee tehdä ensin kunnollinen käyttöhuuhtelu. Tämä unohtaa yllättävän usein, vaikka se vaikuttaa merkittävästi putkiston käyttöikään, Pelto-Huikko jatkaa.

Barometri povaa kalliimpia remontteja

Isännöintiliiton uusimman putkibarometrin mukaan putkiremontoitavien yhtiöiden rakennusvuoden mediaani on nyt vuodessa 1970. Saneerausmäärät kasvanevat lähivuosina, sillä 70-luvun alussa rakennettiin vilkkaasti asuntoja.

– Monet isännöitsijät uskovat putkiremonttien hintojen nousevan merkittävästi vuoden sisällä. Samanaikaisesti rahoituksen saanti vaikeutuu. Monet yhtiöt joutuvat pilkkomaan remontteja osiin, koska yhtiön omaisuuden vakuusarvot eivät riitä. Isännöitsijän rooli rahoituksen hakemisessa sekä toteutusvaihtoehtojen ja -ratkaisujen esittelijänä korostuu, Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa sanoo.

Viimeisimmän vuoden aikana tehdyistä putkiremonteista 89 prosentissa uusittiin käyttövesiputket ja 41 prosentissa talon sisäpuoliset viemärit. Noin neljänneksessä sisäviemärit sukitettiin tai pinnoitettiin.

– Perinteisiä putkiremontteja kevyemmät ratkaisut yleistyvät erityisesti maakunnissa. Viemäriremonttien yhteydessä monessa yhtiössä pohditaan lämmöntalteenottoa jätevedestä, Viljamaa kertoo.

Putkiremonttibarometriin vastasi 125 isännöitsijää huhtikuussa 2021. Vuosittaisella barometrilla Isännöintiliitto haluaa lisätä suomalaista ymmärrystä suunnitelmallisuuden merkityksestä. Se auttaa isännöitsijää, jonka pitää perustella hankkeita ja niiden ennakointia taloyhtiön hallitukselle ja osakkaille.

Teksti Tuomas Lehtonen, Kuva Elli Halonen