Osakkaan oikeus hyvitykseen

Osakkaalla voi olla oikeus saada hyvitystä taloyhtiön teettämän remontin yhteydessä.

Taloyhtiössä suoritetaan korjaushanke, mutta joku osakkaista onkin jo aiemmin teettänyt huoneistossaan korjaustöitä samaisessa asiassa. Voiko osakas hyötyä aiemmasta korjaustyöstä?

Osakkeenomistajat kattavat yhtiön korjaushankkeiden menot yhtiöjärjestyksessä määrätyn vastikeperusteen mukaan. Poikkeuksen tähän pääsääntöön tuo asunto-­osakeyhtiölain ns. hyvitys­säännös, joka oikeuttaa tie­tyissä tilanteissa osakkaan saamaan hyvitystä huoneistossaan aikaisemmin toteuttamastaan remontista taloyhtiön toteuttaman uudistus- tai kunnossapitotyön yhteydessä. Osakkaan hyvittämisestä tehdään päätös yhtiökokouksessa äänten enemmistöllä. On huomattava, että osakas on aina oikeutettu alennukseen vastikkeestaan, jos hyvityksen edellytykset täyttyvät.

Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi kylpyhuoneremontin yhteydessä, jos yhden tai useamman huoneiston osalta ei remonttia tarvitsekaan tehdä huoneistossa aiemmin toteutetun remontin takia. Aikaisemmin toteutettu remontti voi olla nykyisen tai aikaisemman osakkaan teettämä.

Säästö, joka tosiasiallisesti syntyy yhtiölle osakkaan aikaisemmin toteuttaman remontin johdosta, vastaa sitä määrää, jolla osakkaan vastiketta voidaan alentaa. Joissakin tapauksissa vastike voi alentua jopa nollaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi hyvityksenä maksaa osakkaalle mitään. Vaikka osakkaan remontista aiheutuva säästö ylittäisi vastikkeen määrän, ei yhtiö voi hyvittää näiden erotusta maksamalla osakkaalle.

Jotta osakkaan vastikkeenmaksuvelvollisuutta voidaan alentaa hyvityksen muodossa, edellytetään, että huoneistossa on jo tehty se työ, joka yhtiön toimesta nyt muissa huoneistossa teetetään. Työn on lisäksi oltava edelleen hyödynnettävissä ja siitä tulee koitua yhtiölle säästöä.

Yhtiö voi edellyttää osakkaalta selvitystä siitä, milloin ja miten työ on tehty, jotta se voi arvioida, onko työ perusteltua teettää uudestaan osakkaan huoneistossa. Joissakin tilanteissa säästöä ei välttämättä synny, jos osakkaan teettämä työ vaikeuttaa yhtiön teettämää työtä.

Teksti: OTM Rasmus Kanerva, Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy