Asbestisääntely kiristyy – raja-arvot madaltuvat ja altistumista mitattava tarkemmin

EU:ssa on päästy sopuun uuden asbestidirektiivin sisällöstä. Uuden direktiivin tarkoituksena on suojata asbestin parissa työskenteleviä entistä paremmin. Uusilla säännöillä alennetaan merkittävästi nykyisiä asbestille asetettuja raja-arvoja ja säädetään tarkemmista keinoista mitata altistumistasoja.

Työnantajan on jatkossakin huolehdittava, että asbestityötä tekevän työntekijän altistuminen työstä johtuvalle asbestille on mahdollisimman vähäistä. Altistumisen enimmäisrajaa alennetaan 0,01 asbestikuituun kuutiosenttimetriä kohti (0,01 f/cm3). Tämä raja-arvo on kymmenen kertaa alhaisempi kuin nykyinen 0,1 f/cm3.

Direktiivi edellyttää myös, että asbestikuitujen laskennassa käytetään nykyaikaisempaa ja herkempää menetelmää eli elektronimikroskopiaa (EM). Jäsenmailla tulee olemaan 6 vuoden siirtymäaika uusien menetelmävaatimusten noudattamiselle, jotta nykyisestä faasikontrastimikroskopiasta (PCM) ehditään siirtyä uuteen EM-menetelmään. Kuitenkin jäsenmailla on vain 2 vuotta aikaa ottaa käyttöön uusi 0,01 f/cm3:n enimmäisaltistustaso.

Kuten Suomessa nykyäänkin, uuden direktiivin mukaan yritysten, jotka aikovat tehdä purku- tai asbestinpoistotöitä, on saatava lupa kansallisilta viranomaisilta. Työnantajien on myös ryhdyttävä toimiin tunnistaakseen materiaalit, jotka saattavat sisältää asbestia, ennen purku- tai huoltotöiden aloittamista tiloissa, jotka on rakennettu ennen kansallisen asbestikiellon voimaantuloa. Ne voivat tehdä tämän esimerkiksi hankkimalla tietoja rakennuksen omistajilta tai muilta työnantajilta tai käyttämällä muita asiaankuuluvia tietolähteitä, kuten rekistereitä.

Asbestille altistuvien tai mahdollisesti altistuvien työntekijöiden on jatkossakin käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Lisäksi työntekijöiden on osallistuttava pakolliseen koulutukseen direktiivissä säädettyjen vähimmäislaatuvaatimusten mukaisesti.

Isännöinti, rakennuttajan edustajana, vastaa yllä mainittujen velvollisuuksien hoitamisesta, kun kyseessä on taloyhtiön hanke. Isännöintiliitto on koonnut asbestiasioista jäsenille ohjeen, jota päivitetään säädösten muuttuessa.

Tällä hetkellä muutoksista on vasta säädetty EU-direktiivin tasolla. Eu:n jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa tuoda tämä omaan lainsäädäntöönsä. Siihen asti, kun laki on Suomessa hyväksytty, noudatetaan nykyisiä Suomessa voimassa olevia asbestia koskevia säädöksiä.