Lausunto avustuksista asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosille 2022–2023

Isännöintiliitto kannattaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Kaukolämpöjärjestelmien uusiminen hiilineutraaleiksi on erittäin tärkeä osa Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035. Ehdotettu uusi avustus kannustaa taloyhtiöitä erityisesti niissä tilanteissa, joissa taloyhtiön lämmitysjärjestelmän uusiminen on muutenkin ajankohtaista. Muissa tilanteissa haasteeksi voi muodostua, että taloyhtiöiden investointi ei välttämättä maksa itseään takaisin laskevina energiakustannuksina. Tämän vuoksi olemme ehdottaneet viittä eri tapaa parantaa avustuksen vaikuttavuutta.

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta avustuksiksi asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosille 2022–2023. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14652/2022. Lausunto annettu 30.6.2022.

Yleistä

Isännöintiliitto tukee ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtäviä toimenpiteitä ja kiittää siitä, että myös energiaremontteja ja asumisen hiilipäästöjä hillitseviä toimenpiteitä tuetaan korjausrakentamisen yhteydessä. Suomen asuntokannasta vain 1–2% uusiutuu vuosittain, joten pelkällä uudisrakentamiseen kohdistuvalla sääntelyllä asumisen hiilineutraaliutta ei saavuteta.

Kuten asetuksen perustelumuistiossa todetaan, ”Suomessa on noin 156 000 kaukolämpöasiakasta, joista 80 prosenttia on asuinrakennuksia. Kaukolämpölaitteiston tekninen käyttöikä on noin 20–25 vuotta, joten laitteistokannan uusimiseen tarvitaan pitkä aika.”

Perustelumuistio huomioi myös hyvin, että ARA:n energia-avustuksen saamiseksi taloyhtiössä täytyy käytännössä tehdä useita toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi.

Kun siis halutaan kannustaa siirtymään sellaisia taloyhtiöitä, joilla ei ole mahdollisuutta saada ARA:n jo olemassa-olevaa energia-avustusta, erillinen avustus tähän matalalämpöiseen kaukolämpöverkkoon liittymisestä on hyödyllinen. Tällaisia taloyhtiöitä ovat esimerkiksi sellaiset, joissa ei ole valmiutta toteuttaa laajempaa energiaremonttia tai jotka ovat sellaisen jo aiemmin tehneet.

Avustus on suhteellisen pieni verrattuna uusimisen kustannuksiin

Perustelumuistion mukaan ”uusimiskustannukset per laitteisto olisivat pientaloissa noin 6 000–8 000 euroa, rivitalossa noin 10 000–15 000 euroa ja kerrostaloissa noin 15 000–25 000 euroa. Lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen ja säädön kustannukset voivat myös olla huomattavat. Kustannukset vaihtelevat esimerkiksi siitä johtuen onko aiemmin tehty toimenpiteitä ja uusittu esimerkiksi termostaatteja. –Avustusta olisi mahdollista saada 2 000–4 000 euroa per uusittu laitteisto ja lisäksi 500–2 000 euroa per tasapainotettu ja säädetty järjestelmä, jos toimenpide tehdään laitteiston vaihdon jälkeen ja samassa yhteydessä.”

Näin ollen kerrostaloissa taloyhtiön kustannettavaksi jäisi avustuksen jälkeenkin noin 10 000 – 20 000 euroa järjestelmän uusimisesta. Vaikka avustus tulisi voimaan, investoinnin hyödyt on pystyttävä viestimään taloyhtiöille selkeästi, jotta siirtymiä tehdään.

Esimerkiksi maalämpöremonttien markkinoilla investointihalukkuus on ollut suurta, koska investoinnin lisäksi sen takaisinmaksuaika on laskevina energiakustannuksina helppo osoittaa. Valitettavasti monessa taloyhtiössä pelkästään hiilineutraaliuden tavoittelu tuskin riittää viemään uudistuspäätöstä läpi taloyhtiön yhtiökokouksessa, ellei investointi ole myös kustannusmielessä kannattava.

Kaukolämpöjärjestelmän uusimisen kustannushyötyjenkin tulisi kohdentua kaukolämpöyhtiöiden lisäksi myös uudistuksen tehneelle taloyhtiölle. Yksi mahdollisuus tähän olisi se, että kaukolämpöyhtiöt huomioisivat sopimusvesivirtamaksuissa yhtiön tekemän investoinnin.

Avustuksen lisäksi kannatamme myös sen varmistamista, että kaikilla kaukolämpöyhtiöillä on käytössään kulutuspiikkejä optimoiva kulutusjousto. Kulutusjouston investointikustannukset ovat koko järjestelmän uusimista matalammat ja sen avulla tuotantokustannuksia ja tuotantopäästöjä voidaan madaltaa. Kulutusjousto kannustaa myös taloyhtiöitä vedenkulutustaan ja sopimusvesivirtaa.  Kun kulutuspiikit leikataan pois, huipputehotarvekin tyypillisesti laskee, jolloin tähän sidottu perusmaksukin laskee. Tämä hyödyttäisi siis taloyhtiötä. Kaukolämpöyhtiöiden osalta tämän optimoinnin käyttöönotolla riittävällä laajuudella kaukolämpöverkossa voi olla merkittäviä säästövaikutuksia.

Isännöintiliitto arvioi, että tukea hyödynnettäisiin siis erityisesti sellaisissa taloyhtiöissä, joissa lämmitysjärjestelmän uusiminen on muutenkin ajankohtaista ja investointi siksi tarpeen. Näissä taloyhtiöissä avustus todennäköisesti vauhdittaisi juuri matalalämpöisen järjestelmän valitsemista.

Perustelumuistion mukaan ”tuettavien korjausten arvo olisi noin 80–100 miljoonaa euroa. Tuen määrä yhteensä olisi enintään 20 miljoonaa euroa vuosina 2022–2023.” Tuen vaikuttavuuden turvaamiseksi 20 miljoonan euron avustus vuosina 2022–2023 on hyvä alku, mutta oletettavasti tuen tarvetta on myös tämän jälkeen.

Jos avustusta käyttävät vain ne yhtiöt, joilla kaukolämpöjärjestelmän uusiminen on muutenkin ajankohtaista, ja avustusta jaetaan vain vuosina 2022–2023, jää avustuksen vaikutus varsin pieneksi.

Ehdotukset vaikuttavuuden lisäämiseksi

Jotta avustuksen vaikuttavuus olisi suurempi, suosittelemme seuraavia asioita:

  1. Avustusta lämmitysjärjestelmän perussäätöön olisi mahdollista saada myös silloin, kun laitteistoa ei uusita kokonaan. Perussäädön tarve koskee kaikkia taloyhtiöitä.
  2. Kannustusta kaukolämpöyhtiöille siihen, että ne huomioivat sopimusvesivirtamaksuissa taloyhtiön tekemän investoinnin.
  3. Avustuksen riittävyyden arviointi sekä euromääräisesti että vuosissa.
  4. Avustuksen mahdollinen laajentaminen kulutusjouston käyttöönottoon taloyhtiössä tai siihen kannustaminen muutosten yhteydessä.
  5. Tehokasta viestintää taloyhtiöille ja isännöitsijöille tarvitaan muutoksen tarpeesta ja hyödyllisyydestä sekä uudesta tuesta osana energiamurrosta tukevien ARAn tukien kokonaisuutta.

Yhteenveto

Isännöintiliitto kannattaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Kaukolämpöjärjestelmien uusiminen hiilineutraaleiksi on erittäin tärkeä osa Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035.

Ehdotettu uusi avustus kannustaa taloyhtiöitä erityisesti niissä tilanteissa, joissa taloyhtiön lämmitysjärjestelmän uusiminen on muutenkin ajankohtaista. Muissa tilanteissa haasteeksi voi muodostua, että taloyhtiöiden investointi ei välttämättä maksa itseään takaisin laskevina energiakustannuksina. Tämän vuoksi olemme ehdottaneet viittä eri tapaa parantaa avustuksen vaikuttavuutta.

Isännöintiliitto 30.6.2022

Liina Länsiluoto
Viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, VTM
liina.lansiluoto@isannointiliitto.fi
p. 040 835 4900
Isännöintiliitto
isannointiliitto.fi