Lausunto hallituksen esityksestä postilain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle postilain muuttamisesta sekä sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta.

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu yli 560 isännöintiyritystä ja 23 paikallisyhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa noin 50 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoonaa suomalaista. 

Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa. 

Lausunto

Isännöintiliitto kiitää mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle postilain muuttamisesta sekä sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta.

Yleisesti ottaen Isännöintiliitto kannattaa lainsäädännön päivittämistä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ja pitää tärkeänä Suomen asemaa edelläkävijänä digitalisaation ja teknisen kehityksien tuomien mahdollisuuksien kehittäjänä ja käyttöönottajana.

2.1 Siirtyminen kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun

Isännöintiliiton huomio kiinnittyy esityksessä huoleen siitä, onko muutoksen valmistelussa riittävällä tavalla otettu huomioon muut mahdolliset säännökset, jotka pohjautuvat postilain nykyiseen säännökseen siitä, että yleispalvelulähetykset keräillään ja jaetaan viitenä päivänä viikossa. Mikäli tätä ei ole huomioitu, siirtyminen nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta kolmipäiväiseen keräilyyn ja jakeluun saattaa aiheuttaa ennakoimattomia haasteita.

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään, että yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Edellä mainitun lainkohdan ja nyt esitetyn postilain muutoksen osalta Isännöintiliitto kiinnittää esityksen osalta erityistä huomiota siihen, että asunto-osakeyhtiölain hallituksen esityksen mukaan yhtiökokouskutsun toimittamisella on vakiintuneesti tarkoitettu kirjeen jättämistä postiin ja sähköpostiviestin lähettämistä. Ratkaisevaa ei siis ole se, milloin kutsu on tosiasiallisesti tullut perille tai saavuttanut vastaanottajan. Asunto-osakeyhtiölain sääntely johtaa siis siihen, että kokouskutsun lähettämiseksi on riittävää, että kutsu jätetään postin kuljetettavaksi kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä, joihin sovelletaan osakeyhtiölakia, kutsu tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Tietoomme on tullut, että jo nyt on tilanteita, joissa kokouskutsu on toimitettu lain mukaisesti, mutta se on saapunut vastaanottajalle osakkaan yhtiökokoukseen osallistumisoikeuden turvaamisen kannalta liian myöhään postin jakelemana. Tämä on todennäköisesti johtunut postilain aikaisemmasta 2017 voimaan tulleesta (HE 272/2016) muutoksesta, jolla käytännössä mahdollistettiin tietyillä alueilla poikkeaminen viisipäiväisestä jakelusta ja sallittiin kolmipäiväinen jakelu. Kyseisen muutoksen myötä alueilla, joilla on kaupallisin ehdoin toteutettu sanomalehtien varhaisjakeluverkko, yleispalveluun kuuluvat postilähetykset on siis jo pidemmän aikaa voinut jakaa vain kolmena päivänä viikossa. Esityksen tietojen mukaan Posti Oy on näillä alueilla jo jakanut yleispalveluun kuuluvia postilähetyksiä käytännössä neljänä päivänä viikossa vuodesta 2017 lähtien ja kolmena päivänä viikossa vuodesta 2021 lähtien.

Joka tapauksessa nyt kyseessä olevalla keräilyä- ja jakelua koskevalla postilain muutoksella ei Isännöintiliiton näkemyksen mukaan ole vaikutusta siihen, onko yhtiökokouskutsu toimitettu oikeaan aikaan. Isännöintiliitto arvioi, että etenkin isoissa ja keskisuurissa isännöintiyrityksissä asunto-osakeyhtiön yhtiökokouskutsut lähetetään mahdollisesti muita palveluita, kuin Postin yleispalvelua käyttäen. Isännöintipalvelua tarjoavat kuitenkin monen kokoiset toimijat, ja osa kutsuista toimitetaan myös yleispalvelun piiriin kuuluvana kirjepostina. Liittomme on huolissaan siitä, että muutoksen myötä edellä mainitut ongelmat yhtiökokouskutsujen toimittamisessa lisääntyvät. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen saattaa edelleen vaarantua, erityisesti harvemmin asutuilla alueilla, joilla toimii pienempiä isännöintiyrityksiä, jotka käyttävät yhtiökokouskutsujen lähettämiseen postin yleispalvelua, eivätkä kutsujen vastaanottajat välttämättä erinäisistä syistä pysty tai halua käyttää postin yleispalvelulle vaihtoehtoisia sähköisiä tiedonvälitystapoja.

2.2 Yleispalvelun tarjoajan ilmoitusvelvollisuus

Isännöintiliitto pitää hyvin tärkeänä yleispalveluun sisältyvien palveluiden säännöllisyyden säilyttämistä ja tältä osin erityisen tärkeänä ehdotukseen sisällytettyä jakelutoimijan velvollisuutta tiedottaa jakelupäivät ja niissä tapahtuvat muutokset alueellisesti kuusi kuukautta etukäteen. Se, että yleispalvelun tarjoaja ilmoittaa viikonpäivät, jolloin yleispalveluun kuuluvien lähetysten keräily- ja jakelu suoritetaan ja ylläpitää ajantasaista tietoa keräily- ja jakelupäivistä verkkosivuillaan, antaa alueellisille toimijoille tärkeää informaatiota, joka auttaa toiminnan suunnitelmallisuutta. On myös tärkeää että Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen muodosta ja jakelupäivien julkaisemistavasta, jotta päivien määräytymisessä ja tiedottamisessa voidaan ottaa alueellisten postipalvelujen käyttäjien näkemykset huomioon.

2.3 Lopuksi

Käytännössä ehdotettu keräily- ja jakelupäivien muutos hidastaa joissain tapauksissa kirjepostin kulkunopeutta ja sen vaikutus saattaa näkyä osakkeenomistajien mahdollisuutena käyttää osakeoikeuksiaan ja osallistua yhtiökokoukseen, jos yhtiökokouskutsu saapuu postin jakelemana vain muutamaa päivää ennen kokousta tai pahimmassa tapauksessa vasta kokouksen jälkeen. Tällaiset tilanteet johtavat siihen, että osakkaiden osallistumisoikeus ei ole riittävällä tavalla turvattu ja taloyhtiöiden hallitukset ja isännöinti saattavat joutua tilanteisiin, jossa ne joutuvat turhaan osoittamaan, että kutsut on jätetty postin kuljetettavaksi lain mukaisessa ajassa.

Asunto-osakeyhtiölaissa säädettyä yhtiökokouskutsun toimittamisen kahden viikon minimiaikaa olisi syytä pohtia myös tässä esityksessä todetun postin yleisjakelupalvelun vääjäämättömän hiipumisen näkökulmasta asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita kartoitettaessa. Isännöintiliitto on asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita koskevassa esityksessä esittänyt yhtenä muutostarpeena sitä, että yhtiökokouskutsujen ensisijainen kutsutapa olisi sähköposti tai muu tietoliikenneyhteys ja toissijaisesti osakas voisi pyytää kokouskutsua postitse. Tässä postilain muutosta koskevassa esityksessä mainittujen perusteiden johdosta, Isännöintiliitto pitäisi myös hyvänä sitä, että pohdintaa ja kehitystä koskien toimivaa sähköistä postilaatikkoa vauhditettaisiin.

Helsingissä 23.11.2021

Suomen Isännöintiliitto ry
Jenni Lauhia
Lakiasiantuntija, OTM, VT