Käytännöt tapahtumissa ja kokouksissa

Tämä ohje on tarkoitettu kaikille Isännöintiliiton kokouksiin, koulutuksiin, tapahtumiin ja virtuaalitilaisuuksiin osallistuville.

Nämä ohjeet auttavat Isännöintiliiton tilaisuuksiin osallistuvia toimimaan oikein kilpailulain tarkoittamalla tavalla.

Kilpailulain tarkoituksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Kilpailulaki suojaa elinkeinon harjoittamisen vapautta niin, että myös asiakkaat ja kuluttajat hyötyvät kilpailusta.

Yleiset kokousperiaatteet

 1. Kokoukset suunnitellaan huolellisesti siten, että esityslistalle ei oteta mukaan asioita, joilla voi olla vaikutusta yritysten tulevaan hinta- ja markkinakäyttäytymiseen.
 2. Jos kokouksen aikana keskustelu siirtyy kiellettyihin aiheisiin, keskeytä aihetta koskeva puheenvuoro ja totea, että asiasta ei voida keskustella kilpailuoikeuden sääntöjen vuoksi, tai pyydä varmistamaan aiheen laillisuus ennen kuin keskustelua voidaan jatkaa. Tämä velvollisuus on sekä kokouksen puheenjohtajalla, että jokaisella osallistujalla.
 3. Kaikista kokouksista ja tilaisuuksista laaditaan pöytäkirja, muistio tai muu dokumentti, josta näkyy osallistujien nimet sekä käsitellyt aiheet tosiasiallisesti ja selkeästi kirjattuna.

Mistä voi keskustella kollegoiden kanssa?

Kokouksissa tai tilaisuuksissa, joissa on läsnä muiden isännöintiyritysten edustajia, ei saa keskustella eikä muutoinkaan sivuta aiheita, jotka ovat kilpailulain vastaisia. Lähtökohtana on, että kaikki luottamuksellisen tiedon vaihtaminen keskenään kilpailemaan tarkoitettujen yritysten välillä on kiellettyä. Luottamuksellista on mikä tahansa tieto, joka on ajankohtaista, jota ei ole saatavissa samalla tarkkuustasolla julkisista lähteistä ja joka voi vaikuttaa yritysten kilpailu- ja markkinakäyttäytymiseen.

Aiheet, joista ei voi keskustella muiden isännöintiyritysten edustajien kanssa:

 • hinnat tai hintojen korottaminen tai alentaminen
 • tiedot, joista hintoja voi päätellä (esimerkiksi kustannusrakenne ja/tai tuottotavoite)
 • sopimusehdot
 • yrityksen strategiat
 • markkinoiden tai asiakkaiden jakaminen
 • muut seikat, jotka voivat rajoittaa alalle tulemista ja kilpailua.

Isännöintiyritysten edustajien kesken on sallittua keskustella muun muassa:

 • toimialasta yleisellä tasolla
 • yhteisestä edunvalvonnasta
 • koulutuksesta
 • uudesta lainsäädännöstä
 • muista yleisistä toimialan asioista

Käytännössä rajanveto sallittujen ja kiellettyjen aiheiden välillä on toisinaan vaikeaa. Olennaisinta on kuitenkin muistaa, että kiellettyä on kaikki menettely, joka mahdollistaa sen, että kilpailevat yritykset pystyvät joltakin osin sovittamaan yhteen liiketoimintaansa, eivätkä tee ratkaisujaan enää täysin itsenäisesti.

Lataa tämä ohje pdf:nä

Tämä ohje ei kata koko kilpailulain sisältöä. Lataa kattava kilpailulakiohje tästä