Taloyhtiöiden tiedoksiantoa helpottava lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa

Eduskunnassa on hyväksytty asunto-osakeyhtiölain muutos, joka koskee hallintaanottomenettelyyn liittyvien tiedoksiantojen helpottamista niissä tilanteissa, joissa osakkeenomistaja on ulkomailla tavanomaisten tiedoksiantokeinojen tavoittamattomissa. Tiedoksiantoon liittyvät ongelmat ovat estäneet taloyhtiöitä ottamasta huoneistoja yhtiön hallintaan, mikä on ainoa asunto-osakeyhtiölaissa säädetty keino puuttua tehokkaasti esimerkiksi osakkaiden maksulaiminlyönteihin tai häiriötilanteisiin. 

Muutoksella halutaan helpottaa etenkin Itä-Suomen taloyhtiöiden tilannetta, sillä ne eivät ole voimassa olevan lain puitteissa pystyneet turvautumaan hallintaanottomenettelyyn osakkaan asuessa Venäjällä. Isännöintiliitto on ajanut pitkäjänteisesti tiedoksiantomenettelyn helpottamista isännöintialalta saadun palautteen pohjalta ja nyt hyväksytty laki on pitkälti Isännöintiliiton ajamien tavoitteiden mukainen. 

Tällä hetkellä, mikäli taloyhtiöllä on ollut tiedossa ulkomailla oleilevan osakkaan osoite, on tiedoksianto pitänyt viime kädessä toimittaa osakkaalle kirjatulla kirjeellä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan keväällä 2022 postipalvelut Venäjän ja Suomen välillä katkaistiin, mikä on tehnyt mahdottomaksi kirjattujen kirjeiden lähettämisen Venäjälle.

Nyt hyväksytyllä asunto-osakeyhtiölain muutoksella osakehuoneiston hallintaanottoa koskevan varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksianto voidaan toimittaa julkaisemalla se virallisessa lehdessä, jos osakasta ei muilla tiedoksiantokeinoilla tavoiteta. Uusi lakimuutos koskee Euroopan talousalueen ulkopuolella oleskelevia osakkeenomistajia. 

Laki on nyt hyväksytty eduskunnassa ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Jotta laki tulee voimaan, vaatii se vielä tasavallan presidentin hyväksynnän. Isännöintiliitto julkaisee päivitetyn jäsenohjeen hallintaanotosta Mappi-jäsensivuilla, kun laki on tullut voimaan.