Lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttiin

Lausunto Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportista

Tausta

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän laatimaan suunnitelman toimenpiteistä, joilla Covid-19-pandemian aikainen digitalisaatiokehitys vakiinnutetaan. Työryhmän toimikausi on 30.9.2020 saakka, johon mennessä työryhmän tulee viimeistellä raportti ja suunnitelma kriisin jälkihoitona toteutettavista digitalisaatiota koskevista toimenpiteistä keskeisillä sektoreilla.

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry (jäljempänä Isännöintiliitto) edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu yli 600 isännöintiyritystä ja 23 paikallisyhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa noin 50 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoona suomalaista.

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Lausunto

Väliraportissa on kuvattu koronaviruskriisin aikaista digiloikkaa laajasti eri sektoreilla. Katsotteko, että sektorien kehitystyötä on kuvattu riittävällä tavalla?

Työryhmän väliraportissa on käyty erilaisia asioita eri toimialoilta. Toimenpide-ehdotuksia on listattu kymmeniä, joissa on useita erittäin kannatettavia asioita. Eräs merkittävä sektori, jossa koronaviruskriisi on näkynyt luonnollisesti runsaasti, on asuminen sekä isännöintiala. Tätä sektoria ei raportissa ole toistaiseksi käsitelty juuri ollenkaan.

Ottaen huomioon tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja digitaalisten palveluiden lisäämiseksi asumisessa, olisi erittäin tärkeää, että koronaviruskriisin aikana opittuja etäkokoustamisen käytäntöjä ja digitaalisten palveluiden kehittämistä edistettäisiin voimakkaasti ja otettaisiin jatkossa hyvinä käytäntöinä talteen myös pandemian jälkeen.

Erityisesti isännöintiala on ottanut isoa digiloikkaa taloyhtiöiden yhtiökokousten järjestämisessä. Tässä loikassa Isännöintiliiton ennakkoluuloton halu edistää etäkokousten järjestämistä on ollut avainasemassa.

Koronaviruskriisin aikana isännöintiä mietitytti erityisesti se, ettei asunto-osakeyhtiölaki mahdollista, että yhtiökokous pidettäisiin kokonaisuudessaan etäyhteydellä, vaan myös kokouspaikalla on järjestettävä yhtiökokous. Varsinkin tällaisena poikkeusaikana toivetta olisi ollut sille, että yhtiökokous voisi olla etäyhteydellä kokonaisuudessaan, mikä edellyttäisi asunto-osakeyhtiölain muutosta.

Taloyhtiöissä asuu noin 2,7 miljoonaa suomalaista. Taloyhtiöitä on noin 90 000 ja ammattimaisen isännöinnin piirissä on Tilastokeskuksen tilastojen mukaan noin 1,2 suomalaista. Digitalisaation edistäminen taloyhtiöissä parantaa myös asumisviihtyvyyttä ja luo mahdollisuuksia osakkaiden osallistumiseen sekä entistä parempaan taloyhtiöiden hoitoon ja hallinnointiin.

Taloyhtiöissä tehdään vuosittain noin kolmella miljardilla korjauksia. Korjauksia ei pystytä tekemään, jos päätöksiä ei voida tehdä, mikä johtaa asumisviihtyvyyden heikkenemiseen, kasvavaan korjausvelkaan ja entistä suurempiin riskeihin isompiin vaurioihin kiinteistössä. Yhtiökokousten onnistuminen etänä on edesauttanut myös rakennusyritysten työllisyyden kannattelemisessa vaikean kriisin aikana.

Katsotteko, että toimet, joita väliraportissa esitetään, riittävässä määrin edistävät tavoitteita? Jos ette, miten toimenpiteitä tulisi täydentää?

Kiinteistö- ja rakennusala pitää ottaa paremmin huomioon sekä asumisen digitalisoiminen ottaa entistä paremmin myös valtion tasolla tarkasteluun.

Mitkä toimenpide-ehdotukset tulisi priorisoida? Millä perusteilla?

Toimenpiteiden osalta tulisi priorisoida yrittäjien ja elinkeinonharjoittajien valmiuksia edistää etätyö- ja muiden digitaalisten perusratkaisujen käyttöönottoa ja kehittämistä. Tuki tulisi kohdentaa etenkin pk-yrityksiin, joilla ei välttämättä ole riittäviä resursseja tai osaamista kehittää digitaalisia ratkaisuja ja palveluita.

Mitä toimenpide-ehdotusten toteutuksessa tulee huomioida?

Digitaalisten ratkaisujen lisääntyessä tietoturvan ja tietosuojan toteutumiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Digitalisaatiossa on suuresti kyse muutosjohtamisesta, joten teknologioiden mahdollistama toimintatapojen muutos on tehtävä keskitetysti ja hallitusti.

Toimenpide-ehdotuksissa on viitattu jo käynnissä oleviin hankkeisiin, joiden osana toimenpiteitä voidaan edistää. Tunnistatteko muita hankkeita, joihin toimenpiteet tulisi kytkeä?

  • Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYHTI-hanke) voisi olla tällainen.
  • Asunto-osakeyhtiölain muutostarpeet

Keitä toimenpiteissä ja niiden toteutuksessa/mahdollisissa tulevissa hankkeissa tulisi olla mukana ja miten hankkeet tulisi resursoida? Olisitteko itse halukas osallistumaan toteutukseen?

Vapaamuotoinen lausunto

Isännöintiliitto on tuottanut koronakriisin ajan viestintää laajasti niin jäsenistölleen (isännöintiyrityksille ja -yhdistyksille) kuin taloyhtiöille.

Kanavat ja viestintä jäsenistölle:

  • Jäsenistölle menevä uutiskirje kerran viikossa
  • Jäsenohjeet ym. (koronakriisin ajan julkisesti saatavilla kaikille, muuten vain jäsenille)
  • Konkreettisia ohjeita ja valmiita malleja etäkokouksista (koronakriisin ajan julkisesti saatavilla kaikille, muuten vain jäsenille)
  • Sähköisen allekirjoituksen käyttöönoton edistäminen
  • Korjaushankkeet koronan keskellä ja esim. ilmanvaihdon suodattimet
  • Yleisimmin kysytyt kysymykset
  • Jäsenistölle valmiita tiedotemalleja esim. turvallisesta osallistumisesta yhtiökokoukseen, yhteistiloista, huoneistokäynneistä, naapurisovusta ja yhtiökokouksen siirtämisestä.
  • Konkreettiset ohjeet siihen, miten korona näkyy isännöintiyrityksessä ja taloyhtiössä, ovat tarpeellisia.

Jäsenistö edisti myös itse asiaa: jäsenyritykset kokosivat voimansa ja järjestivät testikokouksia erilaisten etäkokoustyökalujen avulla. Etäkokouksissa oli haasteena etenkin äänestysmahdollisuudet ja puuttuvat sähköpostiosoitteet.

Isännöintiyritysten lisäksi viestintää ja tiedottamista on kohdennettu suoraan taloyhtiöille. Isännöintiliiton Kotitalo-media on suunnattu taloyhtiön osakkaille ja asukkaille, joten Kotitalon kautta viestittiin koronaan liittyvistä asioista. Sivustolle on koottu mm. tietopaketti, josta löytyy koronaa käsitteleviä kysymys-vastauksia, tiedotteita ja artikkeleja.

Isännöintiliitto on saanut paljon positiivista näkyvyyttä ja palautetta onnistuneesta viestinnästä koronaviruskriisin aikana.

Helsingissä
22.6.2020
Lithenius Laura
Suomen Isännöintiliitto ry