Lakikysymys: Mistä jätelain uudistamisessa on kyse?

Kysymys

Mistä jätelain uudistamisessa on kyse?

Vastaus

Uudella jätelailla on tarkoitus lisätä jätteen erilliskeräystä sekä kierrätystä. Laki perustuu EU:n asettamiin kierrätystavoitteisiin, ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021. Lainsäädäntö on edelleen kesken, joten lakiehdotukseen voi tulla vielä muutoksia.

Jätelakiehdotuksen mukaan vähintään viiden huoneiston taloyhtiössä täytyisi kerätä sekajätteen lisäksi erikseen kartonki, metalli, lasi, muovi ja biojäte. Lisäksi jätekuljetusten järjestäminen kuuluisi tulevaisuudessa kunnalle.

Taloyhtiössä uudistus voi tarkoittaa sitä, että jätekatoksia ja -suojia täytyy laajentaa, jos vanhoissa ei ole tilaa kaikille jäteastioille. Paperinkeräyksestä tai muusta lakisääteisestä keräyksestä ei voi kuitenkaan luopua, vaikka jätettä tulisi vain vähän. Toisaalta esimerkiksi muovin kierrättämisen yleistyessä sekajätettä saattaa kertyä entistä vähemmän.

Jos jotain jätettä kertyy taloyhtiössä vähän, kannattaa tarkistaa, että tyhjennysväli on sopiva ja jäteastia on oikean kokoinen. On olemassa myös jäteastioita, jotka voidaan jakaa siten, että jäteastiaan kerätään useampaa jätelajia. Joissakin tilanteissa ratkaisu voi löytyä yhteiskeräyksestä toisten taloyhtiöiden kanssa.

Osassa kunnista taloyhtiöt ovat voineet kilpailuttaa jätekuljetuksen. Jatkossa jätekuljetusten järjestäminen siirtyisi kunnalle, jolloin kunta tai kunnallinen jätehuoltoyhtiö kilpailuttaa keskitetysti jätteen kuljetuksen. Tämä voi tarkoittaa, että ne taloyhtiöt, jotka ovat kilpailuttaneet jätekuljetukset ja saaneet siitä säästöjä, voivat menettää edun uudistuksen myötä. Kunnan järjestämänä kuljetuksia voidaan kuitenkin tehostaa laajemmin.

Taloyhtiön kustannukset voivat kasvaa, jos jätehuollon kustannukset nousevat erilliskeräyksen myötä. Esimerkiksi HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) on arvioinut, että sen alueella pienten taloyhtiöiden jätehuollon kustannukset nousevat, kun taas isojen taloyhtiöiden kustannukset todennäköisesti laskevat.

Taloyhtiöissä voidaan vaikuttaa jätekustannuksiin vähentämällä sekajätteen määrää ja parantamalla lajittelua. Tämä vaatii kuitenkin ohjeistusta ja viestintää asukkaille.

Vastaaja: Lakiasiantuntija Laura Lithenius, Isännöintiliitto