Isännöintiliiton lausunto HTJ2-asetuksesta

Isännöintiliitto jätti lausuntonsa 9.2.2024 luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi huoneistotietojärjestelmästä (ns. HTJ2-asetus). Asetus täsmentää varsinaista lakia huoneistotietojärjestelmästä.

Huoneistotietojärjestelmää laajennettiin vuonna 2023 voimaan tulleella lailla, joka käsittää rekisteriin tallennettavat taloudelliset ja tekniset tiedot. Lakimuutoksen vaikutukset toteutuvat vaiheittain joulukuusta 2025 alkaen, kun pankkien tiedonantovelvoitteen siirtymäaika alkaa. Nyt lausuttavana ollut asetus määrittelee tarkemmin järjestelmään tallennettavien taloudellisten ja teknisten tietojen sisällön.

Resurssien riittävyys huolestuttaa

Isännöintiliitto kannattaa huoneistotietojärjestelmän jatkokehitystä ja uudistuksen tuomaa kehitystä taloyhtiötiedon rakenteistamiseen, mutta kannamme huolta erityisesti alan järjestelmäkehityksen tilanteesta ja huoneistotietojärjestelmän jatkokehityksen aikataulusta.

Uudistuksen tavoite on tuottaa yhtiöiden hallinnoimasta tiedosta vakioitua, koneluettavaa ja rakenteista tietoa, jota voidaan liikutella tietojärjestelmien välillä ilman erillistä käsin tapahtuvaa ylläpitovaihetta. Tavoite on hyvä ja tärkeä, mutta jotta siihen päästään, paljon on vielä tehtävää. Lausunnossa nostimme erityisesti seuraavia huolia, jotka nostettiin myös varsinaisia lakimuutoksia koskevassa lausunnossa vuodelta 2022:

Alan järjestelmäkentän vaikeudet vastata huoneistotietojärjestelmän vaatimuksiin

Isännöintialalle järjestelmiä toimittavat yritykset ovat viime vuosina keskittyneet vahvasti, mikä on johtanut siihen, että alan järjestelmäkentässä ei ole juuri kilpailua. Kilpailun puuttuminen vaikeuttaa isännöinnin mahdollisuuksiin vaikuttaa järjestelmien kehitykseen tai hinnoitteluun, joka uhkaa valua edelleen myös isännöinnin asiakkaille eli taloyhtiöille ja tavallisille asukkaille.

Isännöinnin työmäärä ja resurssit

Lakia säädettäessä ei ole otettu riittävällä tasolla huomioon tietovaraston perustamisesta ja tietojen ylläpidosta aiheutuvaa manuaalista työtä.

Isännöintiala koostuu pääosin pienistä yrityksistä, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta palkata huoneistotietojärjestelmään tai järjestelmäkehitykseen keskittyvää henkilöstöä. Huoneistotietojärjestelmän jatkokehityksen tiukan aikataulun puitteissa alan on vaikeaa paikata itse järjestelmäkentästä mahdollisesti aiheutuvia puutteita tai alentaa tiedonantovelvoitteen täyttämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Aikataulu ja Maanmittauslaitoksen resurssit

Järjestelmien toiminnallisuuksissa on edelleen kehitettävää ensimmäisen vaiheen osalta, eikä Maanmittauslaitos ole saanut rekisteröintien käsittelyjonoja aisoihin. Kannamme huolta siitä, miten isännöinnin, järjestelmäkehityksen ja Maanmittauslaitoksen resurssit riittävät jatkokehityksen tarpeisiin, kun ensimmäisen vaiheen kehitystyökin on vielä kesken.

Isännöintiliitto kävi tammikuussa 2024 keskustelemassa muun muassa tiukasta aikataulusta Maa- ja metsätalousministeriössä, mutta vastaus oli, ettei aikataulua voi EU:n rahoituksen takia löyhentää.

Asetuksessa määritellään tallennettavat tiedot

Varsinaisessa valtioneuvoston asetuksessa määritellään tarkemmin ne tiedot, jotka tulee siirtää huoneistotietojärjestelmään:

  • kunnossapitotarveselvityksen tiedot (minimitiedot)
  • yhtiön vanhat hankkeet: viimeisin merkittävä (minimitiedot)
  • yhtiön uudet hankkeet
  • osakkaiden kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset (1.6.2023 jälkeen tehdyt)
  • taloustiedot

Isännöinnin osalta tiedot on ilmoitettava ensimmäistä kertaa ajalla 1.6.2025 – 30.6.2026.

Tietojen siirron jälkeen tiedot on ilmoitettava vähintään vuosittain, aina kuukauden kuluessa varsinaisesta yhtiökokouksesta. Ilmoitusvelvollisuus on myös silloin, kun isännöitsijäntodistuksen pyytämiseen oikeutettu taho pyytää tietojen päivittämistä. Taloustiedot on päivitettävä aina vastikkeiden määrään vaikuttavan yhtiökokouspäätöksen jälkeen sekä osakeryhmän muutosten tai osakkaan lainaosuussuorituksen jälkeen.

Isännöintiliitto tulee ohjeistamaan ja tiedottamaan jatkokehityshankkeeseen liittyvistä velvollisuuksista tarkemmin vuoden 2024 aikana, kun asetus on hyväksytty ja velvoitteet konkretisoituvat.

Lue Isännöintiliiton lausunto