Lausunto koskien rakennetun ympäristön tietojärjestelmää sekä maankäyttö- ja rakennuslakia

Eduskunnan ympäristövaliokunta: HE 140/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö-ja rakennuslain muuttamisesta, lausunto annettu 18.10.2022

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry (jäljempänä Isännöintiliitto) edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu n. 540 isännöintiyritystä ja 22 paikallisyhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa noin 50 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoona suomalaista. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Lausunto

Isännöintiliitto   kiittää mahdollisuudesta   tulla   kuulluksi   ja   lausua kirjallisesti ympäristövaliokunnalle ehdotuksesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sekä maakäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

Isännöintiliitto kannattaa uudistuksen mukanaan tuomaa kehitystä KIRA-alan digitalisaatioon ja tietojen yhteen toimivuuteen sekä tietomallimuotoisuuteen liittyen.

Isännöintiliitto kokee kuitenkin tärkeänä, että valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden kehityksessä otetaan riittävällä tasolla huomioon rinnakkaiset hankkeet. Selvityksessä mainittiin, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmän, ja esimerkiksi huoneistotietojärjestelmän (HTJ), välisiä yhteyksiä tullaan selvittämään ja suunnittelemaan ensivaiheen toteutuksen rinnalla. Selvityksessä todettiin myös, että tarkempaa muutospolkua siirtymäajalle suunnitellaan parhaillaan yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehityshanke etenee, ja mielestämme on äärimmäisen tärkeää huomioida rinnakkaisten hankkeiden tilanne, tietomallit ja koodistot tarvittavilta osin, jotta eri järjestelmien tietojen yhteensovittaminen olisi mahdollisimman vaivatonta, eikä tiedon jakaminen ja päivittäminen aiheuttaisi manuaalista työtä. Mielestämme on huolehdittava erityisesti siitä, että samaa tietoa ei täydy lisätä useaan eri järjestelmään.

Suomen Isännöintiliitto ry

Ira Tenhunen
kehityspäällikkö
+358405785640
ira.tenhunen@isannointiliitto.fi
Isännöintiliitto, PL 1370, 00101 HELSINKI