Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry (jäljempänä Isännöintiliitto) edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu yli 550 isännöintiyritystä ja 23 paikallisyhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa noin 50 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoona suomalaista.

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Lausunto

Isännöintiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta ja lausuu kunnioittavammin seuraavaa:

78 § Asuntoyhteisön tupakointikiellot

Isännöintiliitto kannattaa tupakkalain 78 §:n muuttamista luonnoksessa esitetyllä tavalla. On tärkeää, että laissa on selkeä säännös asunto-osakeyhtiöiden ja muiden asuntoyhteisöjen oikeudesta kieltää tupakointi kaikilla yhteisön hallitsemilla piha-alueilla.

Voimassa olevaa säännöstä on Isännöintiliiton käsityksen mukaan tulkittu laajasti niin, että asunto-osakeyhtiö voi kieltää tupakoinnin ulkoalueilla ainoastaan rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla, vaikka luonnoksen perusteluissa on erikseen mainittu, että nämä säännöksessä mainitut paikat on tarkoitettu vain esimerkkiluetteloksi.

Muuta kommentoitavaa esityksestä

Esitetty lakimuutos lisäisi asunto-osakeyhtiön vaikutusmahdollisuuksia puuttua häiritsevään tupakointiin yhtiön hallitsemalla piha-alueella. Isännöintiliiton näkemyksen mukaan nyt esitetty tupakkalain muutos ei ole kuitenkaan riittävä tupakkalain tavoitteiden saavuttamiseksi. Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden asuntoyhteisöjen mahdollisuuksia vaikuttaa tupakointiin myös osakkaan hallitsemissa sisätiloissa ja huoneistoparvekkeilla on lisättävä entisestään. Jos tupakointi kielletään yhtiön hallitsemalla piha-alueella, on mahdollista, että tupakointi siirtyy entistä enemmän sisätiloihin. Sisätiloissa tapahtuvan tupakoinnin välityksellä tupakoimattomat asukkaat voivat edelleen altistua tupakkatuotteiden savulle.

Tällä hetkellä asunto-osakeyhtiön mahdollisuudet puuttua erityisesti asuntojen sisällä tapahtuvaan häiritsevään tupakointiin ovat rajalliset, vaikka asuntoja koskevan tupakointikiellon hakeminen kunnalta onkin tupakkalain nojalla mahdollista. Asuntojen sisällä tapahtuvan tupakoinnin kunta voi päätöksellään kieltää vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä. Asuntojen sisätiloja koskevan tupakointikiellon määrääminen edellyttää siis aina laajoja selvityksiä kiellon tarpeellisuudesta ja lähtökohtaisesti myös konkreettisen haitan aiheutumista.

Rakennuksen rakenteiden, eristeiden ja ilmanvaihtojärjestelmien korjaus- ja parannustoimenpiteisiin liittyvät asiantuntijaselvitykset ja korjausten teettäminen aiheuttavat merkittäviä kustannuksia asunto-osakeyhtiölle, eikä toimivia keinoja tupakansavun ja – hajun kulkeutumisen estämiseen ole kohtuullisin kustannuksin välttämättä lainkaan käytettävissä. Asunto-osakeyhtiöt eivät Isännöintiliiton käsityksen mukaan ainakaan laajamittaisesti ole valmiita ryhtymään kalliisiin selvitys- ja korjaustoimenpiteisiin asunnoissa tapahtuvan tupakoinnin vuoksi.

Isännöintiliitto pitää tupakkalain tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeänä, että asunto-osakeyhtiöt ja muut asuntoyhteisöt voisivat itse päättää tupakoinnin kieltämisestä myös osakashallinnassa olevissa sisä- ja ulkotiloissa enemmistöpäätöksin. Lisäksi asuntoyhteisöillä on oltava mahdollisuus tehokkaasti puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen.

Helsingissä 7.6.2021
Suomen Isännöintiliitto ry
Jenni Valkama
lakiasiantuntija