Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Viestintävirasto, kirjaamo

kirjaamo@ficora.fi

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65 C/2017 M) ja sen perustelut ja soveltaminen (MPS 65) -muistiosta (dnro 1466/959/2017) 

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta määräyksestä ja sen perustelu-/soveltamismuistiosta.

Isännöintiliitto edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu yli 500 isännöintiyritystä ja 22 paikallisyhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa noin 50 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoona suomalaista.

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Lausunto

Määräykseen (6 §) ehdotetaan lisättäväksi maininta osakkaan päätäntävallasta kotikaapelointia uudistettaessa, kun määräyksessä todetaan, että sisäverkon yleiskaapeloinnin uudistamisen yhteydessä kotikaapeloinnin rakentamisvelvoitteesta on mahdollista poiketa asunnon omistajan nimenomaisesta pyynnöstä.

Katsomme, että osakkaan ja taloyhtiön kunnossapitovastuiden selventämiseksi on perustelu-/soveltamismuistiossa tarpeen todeta, että osakas tai tämän seuraaja ei kieltäessään tässä yhteydessä asennuksen voi myöhemminkään vaatia yhtiötä sitä tekemään. Toisin sanoen osakas luopuu lopullisesti ja myös myöhempiä osakkeenomistajia sitovasti kotikaapeloinnin rakentamisesta ko. huoneistoon. Mahdollinen jälkeenpäin rakentaminen tapahtuu kulloisenkin osakkaan, ei taloyhtiön kustannuksella. Yhtiöoikeudellisesti asia on selvä, mutta riitaisuuksien välttämiseksi tästä on mielestämme tarpeen mainita perustelu-/soveltamismuistiossa.

Lisäksi ehdotamme perustelu-/soveltamismuistion samaiseen kohtaan terminologista täsmennystä. Termien asunnon omistaja ja erityisesti asukas tilalla on syytä väärinymmärryksien välttämiseksi käyttää yhtiöoikeudellista termiä osakkeenomistaja tai osakas. Erityisesti asukas -termi on huono, koska se viittaa myös osakkaan ja/tai taloyhtiön vuokralaiseen, mikä ei tässä yhteydessä ymmärtääksemme suinkaan ole tarkoitus.

Helsingissä 14.12.2017

Suomen Isännöintiliitto ry

Jaana Sallmén

lakiasiantuntija, varatuomari

Lisätietoja antaa:

lakiasiantuntija, varatuomari Jaana Sallmén

Isännöintiliitto

PL 1370, 00101 HELSINKI

jaana.sallmen@isannointiliitto.fi