Lausunto pelastuslain muutoksesta

Sisäministeriö
Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta, diaarinumero VN/14247/2021-SM-1, annettu 20.5.2022.

Isännöintiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua sisäministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta. 

Lausunto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus. Voimassa olevan pelastuslain mukaan velvollisuus varustaa asunto riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita vastaavia tulipalosta varoittavia laitteita on asunnon haltijalla. Esityksen mukaan vastuu olisi jatkossa rakennuksen omistajalla eli esimerkiksi asunto-osakeyhtiön ollessa kyseessä yhtiöllä.  

Verkkovirtaan kytkettyjen palovaroitinjärjestelmien kunnossapitovastuu kuuluu jo nykyisellään asunto-osakeyhtiölain kunnossapitovastuuta koskevien säännösten perusteella yhtiölle, joten käytännössä vastuu palovaroittimien hankinnasta ja kunnossapidosta on ollut asukkailla vain niissä vanhemmissa rakennuksissa, joissa on käytössä paristokäyttöiset palovaroittimet. Pelastuslain muutoksella tilanne selkiytyy ja kunnossapitovastuu on aina yhtiöllä riippumatta siitä, millainen palovaroitinjärjestelmä yhtiössä on käytössä.  

Isännöintiliitto kannattaa esitettyä lakimuutosta ja pitää sitä asuinrakennusten yleisen turvallisuuden ja onnettomuustilanteiden ennaltaehkäisemisen kannalta positiivisena ja tärkeänä muutoksena. Rakennuksen omistajalla kuten asunto-osakeyhtiöllä on todennäköisesti yksittäistä asukasta paremmat edellytykset huolehtia palovaroittimien pitämisestä toimintakuntoisena erityisesti silloin, jos asukkaan toimintakyky on esimerkiksi sairauden vuoksi heikentynyt.  

Säädösesityksen mukaan asukkaalla olisi kuitenkin jatkossa velvollisuus viipymättä ilmoittaa omistajalle palovaroittimen vioista. Tämä maininta asukkaan ilmoitusvelvollisuudesta on Isännöintiliiton näkemyksen mukaan erittäin tärkeä, jotta asukkaat ymmärtävät paremmin velvollisuutensa tehdä havaintoja ja ilmoittaa palovaroittimien vioista. Rakennuksen omistajalla ei ole mitään mahdollisuutta huolehtia varoittimien toimintakuntoon saattamisesta vikatilanteissa, jos niistä ei saada tietoa asukkaalta itseltään.  

Suomen Isännöintiliitto ry

Lisätietoja antaa:
Jenni Valkama
Lakiasiantuntija, OTM
Isännöintiliitto, PL 1370, 00101 HELSINKI
jenni.valkama@isannointiliitto.fi