Lausunto postilain muutoksien arviomuistiosta (VN/21366/2020)

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle postilain muutoksien arviomuistiosta

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry (jäljempänä Isännöintiliitto) edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu yli 600 isännöintiyritystä ja 23 paikallisyhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa noin 50 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoona suomalaista.

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Lausunto

Isännöintiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintäministeriölle postilain muutoksien arviomuistiosta.

Lokerikoista

Isännöintiliitto pitää erittäin hyvänä ministeriön arviota siitä, ettei lokerikkojakelua tarvitsisi tässä lakimuutoksessa arvioida uudestaan, kun se on vuoden 2017 voimaan astuneessa postilaissa määritelty toimivalla tavalla. Isännöintiliitto ei pitäisi hyvänä, että lakiin otettaisiin pakottavia säännöksiä lokerikkojen asentamisesta asunto-osakeyhtiöihin. Isännöintiliitto näkee, että lokerikkojen asentamista kannattaa edistää muulla tavoin. Monissa jo rakennetuissa taloyhtiöissä ei ole tilaa lokerikoille ja niiden turvallisuus tulisi arvioida myös tarkasti. Sen sijaan lokerikkojen asentamista voisi edistää esimerkiksi uudiskohteita rakennettaessa ja tämän edistämistä olisi syytä arvioida erikseen.

Kolmipäiväinen jakelu ja keräily

Isännöintiliitto ymmärtää tarpeen arvioida postin yleispalveluun kuuluvan jakelun osalta siirtymistä viisipäiväisestä jakelusta harvempaan jakelumäärien vähentyessä. Isännöintiliitto kaipaisi tarkennusta siihen, mitä yrityskirjeillä ja yleispalveluun kuuluvilla kirjeillä tarkoitetaan. Arviomuistiossa yleispalvelua on muun muassa postimerkillä varustetut kirjelähetykset, joulukortit ja kotimaasta ulkomaille lähetettävät postipaketit. Arviomuistion mukaan yrityskirjeet ei kuitenkaan kuulu yleispalveluun. Miten yleispalvelun jakelupäivien muutos vaikuttaa yrityskirjeiden jakeluun vai jaetaanko ne erikseen esimerkiksi sovitusti nopeammalla aikataululla.

Siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn saattaa vaikuttaa asunto-osakeyhtiöissä yhtiökokouskutsun toimitusaikaan. Asunto-osakeyhtiölain mukaan kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsun toimittamisella tarkoitetaan esimerkiksi kirjeen jättämistä postiin. Ratkaisevaa ei ole se, milloin kutsu on tullut perille. Keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä, joihin sovelletaan osakeyhtiölakia, kutsu tulee toimittaa viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta.

Sillä, että jakelu ja keräily siirtyisi kolmipäiväiseksi saattaa olla vaikutusta siihen, missä aikataulussa osakkaat saisivat kokouskutsun. Jakelu- ja keräilypäivän siirtymisellä kolmipäiväiseksi ei kuitenkaan Isännöintiliiton näkemyksen mukaan olisi vaikutusta siihen, onko kutsu toimitettu oikeaan aikaan. Tarvittaessa asunto-osakeyhtiön tulee osoittaa, että kutsut on jätetty postiin lain mukaisessa ajassa. Jos kirjeiden toimitusajat pitenevät ehdotetun kolmipäiväisen jakelun- ja keräilyn takia eivätkä osakkaat saisi kutsuja ajoissa, niin asunto-osakeyhtiöt voivat joutua aiempaa enemmän osoittamaan, että kutsut on jätetty lain mukaisena ajankohtana postiin. Toisaalta vaikutus voi näkyä osakkeenomistajien mahdollisuutena osallistua yhtiökokoukseen, jos posti saapuu vain muutamaa päivää ennen kokousta tai pahimmassa tapauksessa vasta kokouksen jälkeen.

Isännöintiliitto arvioi, että etenkin isoissa ja keskisuurissa isännöintiyrityksissä asunto-osakeyhtiön yhtiökokouskutsut menevät mahdollisesti yrityskirjeinä, mikäli yleispalvelua on nimenomaan postimerkillä varustetut kirjeet. Mutta ehdotusta tulee arvioida vielä tarkemmin tältä osin.

Mikäli postin toimitusajat pitenevät, on asiaa syytä pohtia myös asunto-osakeyhtiölain muutostarpeiden osalta. Isännöintiliitto on asunto-osakeyhtiölain muutostarpeita koskevassa esityksessä esittänyt yhtenä muutostarpeena sitä, että yhtiökokouskutsujen ensisijainen kutsutapa olisi sähköposti tai muu tietoliikenneyhteys ja toissijaisesti osakas voisi pyytää kokouskutsua postitse. Isännöintiliitto pitäisi hyvänä sitä, että pohdittaisiin kehitystä kohti toimivaa sähköistä postilaatikkoa.

Helsingissä 15.2.2021
Suomen Isännöintiliitto ry
Laura Lithenius
lakiasiantuntija