Lausunto sähkötuesta taloyhtiöille

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta, diaarinumero VN/2942/2023, annettu ympäristöministeriölle 13.2.2023.

Isännöintiliitto kannattaa asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten tukemista kuluttajien tukemisen kanssa samansuuntaisella tavalla. Isännöintiliitto nostaa lausunnossaan esiin muutamia asioita, joita olisi hyvä selventää asetusluonnoksessa. Selvennystä kaipaavat asuinrakennuksen määritelmä, maalämpöpumppujen kuuluminen avustuksen piiriin sekä se, ettei pienimuotoinen vuokraustoiminta sulje hakijaa avustuksen ulkopuolelle.

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry (jäljempänä Isännöintiliitto) edustaa laajasti isännöintialaa. Jäsenkuntaamme kuuluu yli 500 isännöintiyritystä ja 21 paikallisyhdistystä, joiden kautta liittoon kuuluu noin ¾ Suomen isännöinnistä. Ammattimaisen isännöinnin piirissä on noin 55 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoonaa suomalaista. Isännöintiliitto vaikuttaa välillisesti kaikkien kerros- ja rivitaloissa asuvien 2,7 miljoonan suomalaisen elämään.

Kehitämme isännöintiä, asunto-osakeyhtiöiden hallintoa ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa. Tuemme jäsenyrityksiämme toimintansa parantamisessa.

Isännöintiliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa.

Lausunto

Isännöintiliitto kannattaa asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten tukemista kuluttajien tukemisen kanssa samansuuntaisella tavalla. Asuntoyhteisöjen tukeminen parantaa asukkaiden yhdenvertaisuutta, koska vastikkeen muodossa maksettava lämmityssähkö jää kuluttajien tukimuotojen ulkopuolelle. Merkittävä osa asuntoyhteisöjen kuluista muodostuu vuosittain rakennuksen lämmittämisestä, ja sähköenergian hinnan kasvu on nostanut huomattavasti lämmityskustannuksia sähkölämmitteisissä rakennuksissa. Asuntoyhteisöjen tukeminen vähentää painetta korottaa vastikkeita tai muita maksuja sähköenergian hinnan vuoksi.

Isännöintiliiton näkemyksen mukaan asetusluonnoksen perustelumuistiossa on tarpeen harkita selvennettäväksi eräitä seikkoja tuen saajiin ja sen maksamisen edellytyksiin liittyen.

Perustelumuistion mukaan avustusta voidaan maksaa asuinrakennuksen omistavalle yhteisölle, kuten asunto-osakeyhtiöille, kiinteistöyhtiöille ja asunto-osuuskunnille. Esityksessä ei oteta tarkemmin kantaa asuinrakennuksen määrittelyyn. Tukipäätösten tekemisen kannalta voisi olla hyödyllistä mainita, perustuuko määrittely rakennus- ja huoneistotietojärjestelmän tietoihin vai esimerkiksi yhtiöjärjestyksen tietoihin. Perustelumuistiossa voisi myös mainita, onko tuen myöntämisen kannalta merkitystä sillä, onko asuinrakennuksessa myös muita kuin asuinhuoneistoja.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että yhteisön omistama kiinteistö on sähkölämmitteinen ja yhteisö maksaa sähkölaskun. Perustelumuistiossa mainitaan lyhyesti, että myös erilaiset lämpöpumppuratkaisut olisivat avustuksen piirissä. Tässä yhteydessä voisi selvyyden vuoksi mainita muutaman esimerkin tuen piirissä olevista yleisistä lämpöpumppuratkaisuista, esimerkiksi maalämmöstä.

Perustelumuistiossa mainitun mukaisesti avustusta ei voida myöntää taloudellista toimintaa harjoittaville yhteisöille (poikkeuksena perustelumuistiossa mainitut valtion tuella rahoitetut asuntoja omistavat yhteisöt). Asuntoyhteisöillä voi kuitenkin olla pienimuotoista vuokraustoimintaa, jota ei liene tarkoitus tulkita taloudelliseksi toiminnaksi, joka rajaisi tällaiset asuntoyhteisöt automaattisesti tuen ulkopuolelle. Isännöintiliiton näkemyksen mukaan voisi olla hyödyllistä mainita asiasta selkeämmin perustelumuistiossa.

Suomen Isännöintiliitto ry

Jenni Valkama
Johtava lakiasiantuntija, OTM
Isännöintiliitto, PL 1370, 00101 HELSINKI
+358 50 536 5154
jenni.valkama@isannointiliitto.fi