Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunto otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Isännöintiliitto edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu yli 500 isännöintiyritystä ja 22 yhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa 40 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoona suomalaista.

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa.

Lausunto

Isännöintiliitto haluaa korostaa tupakkalainsäädännön kehittämisen yhteiskunnallista merkittävyyttä. Tupakointi on sekä yhteiskunnallisilta että erityisesti yksilöön kohdistuvilta vaikutuksiltaan erittäin haitallinen tapa, johon tulee suhtautua vakavasti.

Isännöintiliitto haluaa korostaa, että asunto-osakeyhtiöiden mahdollisuuteen edistää savuttomuutta taloyhtiöissä tulisi kiinnittää suunnitelmallisesti huomiota tupakkalainsäädännön kehittämistarvetta arvioitaessa. Kuten tupakkalain hallituksen esityksessä todetaan, taloyhtiöissä tapahtuva tupakointi on merkittävä arkielämän tilanne, jossa ihmiset tahtomattaan altistuvat tupakansavulle (HE 15/2016 vp, s. 49).

Käytännössä tämä tarkoittaa, että voimassa olevan lainsäädännön toimivuuden seuraamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Isännöintiliiton näkökulmasta asuinympäristössä tapahtuvan tupakoinnin rajoittaminen voisi olla tehokkaimpia keinoja vähentää tupakointia, koska kotona vietetään merkittävästi aikaa. Erityisesti asuttaessa tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä voivat tupakoinnin haitalliset vaikutukset ulottua merkittävään joukkoon tupakoimattomia henkilöitä rajoittaen näiden toimintavapautta omassa asuinympäristössään. Tilanne on kestämätön. Elinympäristön savuttomuuden edistäminen on kirjattu myös STM:n tupakkapoliittiseen toimenpideohjelmaan.

Isännöintiliitto haluaa toistaa kantansa, jonka mukaisesti selkeänä tavoitteena tulisi olla tupakoinnin lailla kieltämäinen kaikissa asuntoyhteisöjen ulko- ja sisätiloissa. Tämä kielto toisi selkeyden taloyhtiöissä tapahtuvan tupakoinnin sallittavuuteen.  Kuten hallituksen esityksessä on todettu, suuret tupakkapoliittiset toimet ovat Suomessa perinteisesti saavuttaneet kansan enemmistön tuen, eikä ole mitään syytä epäillä tämän toteutumista myös kodeissa tapahtuvan tupakoinnin kieltämisen osalta.

Koska ei kuitenkaan ole todennäköistä, että suora lakiin perustuva kielto on seuraava askel tupakkalain saralla, tulisi Isännöintiliiton näkemyksen mukaan kiellon voimaansaattamista helpottaa asteittain. Työryhmän kannattaa arvioida, mitkä olisivat sopivat askeleet, jotta asetettuun tavoitteeseen päästään riittävällä aikataululla. Keinoja voivat olla esimerkiksi tupakkalain asteittainen tiukentaminen, terveydensuojelulain mukaisen menettelyn kehittäminen tai asunto-osakeyhtiölain uudistaminen, jotta kielto saataisiin taloyhtiöiden omilla päätöksillä voimaan mahdollisimman monissa taloyhtiöissä. Tarve ja riittävä kannatus kieltojen voimaan saattamiselle on varmasti olemassa.

Tommi Leppänen

Lakiasiantuntija, OTM