Luvassa helpotusta taloyhtiöiden tiedoksiantovelvoitteeseen – kaivattu uudistus varsinkin Itä-Suomen taloyhtiöille

Asunto-osakeyhtiölakityöryhmä on saanut valmiiksi välimietinnön, joka koskee hallintaanottomenettelyyn liittyvien tiedoksiantojen helpottamista niissä tilanteissa, joissa osakkeenomistaja on ulkomailla tavanomaisten tiedoksiantokeinojen tavoittamattomissa. Muutoksella halutaan helpottaa esimerkiksi Itä-Suomen taloyhtiöiden tilannetta, jotka eivät voimassa olevan lain puitteissa pysty turvautumaan hallintaanottomenettelyyn osakkaan asuessa Venäjällä. Isännöintiliitto on ajanut pitkäjänteisesti tiedoksiantomenettelyn helpottamista isännöintialalta saadun palautteen pohjalta.

Lain päivittämisen tavoitteena on muuttaa asunto-osakeyhtiölakia siten, että huoneiston ottaminen taloyhtiön hallintaan esimerkiksi maksulaiminlyöntien takia on mahdollista sellaisessakin tilanteessa, jossa nykysääntelyn mukaisia tiedoksiantokeinoja ei ole mahdollista käyttää.

Hallintaanottomenettelyssä on noudatettava tarkasti asunto-osakeyhtiölain säännöksiä. Tällä hetkellä hallintaanotto ei ole mahdollinen, jos varoitusta ja yhtiökokouksen päätöstä ei pystytä antamaan vastaanottajalle laissa säädetyllä tavalla tiedoksi. Tiedoksiannot voivat estyä esimerkiksi sen takia, että kohdevaltioon ei ole saatavilla tarvittavia posti- tai kuriiripalveluita, eikä asiakirjoja voida toimittaa sähköisesti.

– Käytännön ongelmat liittyvät tällä hetkellä erityisesti Venäjällä asuviin osakkeenomistajiin, joita erityisesti Itä-Suomen alueella sijaitsevissa asunto-osakeyhtiöissä on runsaasti. Jos tällainen omistaja jättää yhtiövastikkeet maksamatta, ei taloyhtiöllä ole käytettävissään tehokasta keinoa puuttua maksulaiminlyönteihin, mikä voi pahimmillaan johtaa nopeastikin taloyhtiön merkittäviin maksuvaikeuksiin, Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama kuvailee tilannetta.

Esitys etenee lausuntokierroksen jälkeen eduskuntakäsittelyyn todennäköisesti toukokuussa.

Välimietinnön jälkeen työ jatkuu

Välimietinnön laatimisen jälkeen työryhmän toimikausi jatkuu 31.5.2025 asti. Työryhmän tehtävä on valmistella ehdotus asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta muun muassa hallitusohjelmaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitusohjelman mukaan asunto-osakeyhtiölaki päivitetään ja lisäksi helpotetaan muun muassa häiriötilanteisiin puuttumista. Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama on työryhmän jäsen.

– Isännöinti on päivittäin tekemisissä taloyhtiöiden häiriötilanteiden kanssa ja on hyvin perillä lainsäädäntöön liittyvistä muutostarpeista. On todella hienoa, että isännöintialan ääntä kuullaan ja saamme olla mukana tässä merkittävässä työssä kohti parempaa taloyhtiöasumista, Valkama kertoo.

Kuva: Adobe Stock