Helsinki päivitti ympäristömääräyksiä

Helsingin kaupungin päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan 15.7.2018. Ympäristönsuojelumääräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia, ja niiden tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista.

Keskeisimmät määräykset

Pihojen ja katujen kunnossapitotyöt 18, 22 §

 • Käytä kastelua lakaisukoneessa
 • Riittävän kastelun käyttäminen on erityisen tärkeää hiekoitushiekkaa poistettaessa.
 • Lehtipuhaltimia ei saa käyttää hiekoitushiekan poistamiseen
 • Lehtipuhaltimien aiheuttaman melun takia tulisi myös ensisijaisesti suosia lehtien haravointia.

Yörauha

 • Asuin- ja majoitushuoneistojen sekä hoitolaitosten läheisyydessä ei saa tehdä melua aiheuttavia töitä yöaikaan kello 22.00–7.00. Kielto ei koske liikenneväyliin tai yhdyskuntatekniikkaan liittyvää rakennus- ja kunnossapitotyötä tai muuta tilapäistä työtä, jota on liikenneturvallisuuden, liikenteen sujuvuuden tai muun perustellun syyn vuoksi välttämätöntä tehdä öisin.

Puutarhajätteen hävittäminen ja kompostointi 14 §

 • Risujen ja vastaavien puutarhajätteiden avopoltto on pääosin kielletty koko kaupunkialueella savuhaittojen ehkäisemiseksi.
 • Puutarhajätettä voidaan sen sijaan kompostoida. Kompostoinnin vaihtoehtona on myös puutarhajätteen vieminen Sortti-asemalle. Puutarhajätettä ei saa viedä metsäalueille.

Vaarallisten kemikaalien ja jätteiden varastointi 11, 12 §

 • Vaaralliset kemikaalit ja jätteet on varastoitava niin, etteivät ne vahinkotilanteessa pääse
 • ympäristöön. Tärkeillä pohjavesialueilla varastoinnin on oltava erityisen huolellista.
 • Vaaralliset nestemäiset kemikaalit ja jätteet on varastoitava kaksivaippaisessa säiliössä, erillisessä suoja-altaassa olevassa säiliössä tai sellaisessa varastotilassa, josta kemikaalit eivät pääse ympäristöön.

Autojen, koneiden ja veneiden pesu 8, 9 §

 • Autojen ja koneiden toistuva pesu ja hiilivetyliuottimia sisältävien pesuaineiden käyttö on sallittu vain sellaisissa paikoissa, joissa pesuvedet voidaan johtaa hiekanerotuskaivon ja öljynerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin. Sama koskee veneiden pesua, tosin tällöin hiekanerotusta ei vaadita.
 • Puhdistamatonta pesuvettä ei saa päästää mereen, avo-ojaan, vesistöihin (esimerkiksi joki, puro tai järvi) tai hulevesiviemäriin. Jos vene huuhdellaan satunnaisesti pelkällä vedellä, voidaan vedet kuitenkin johtaa mereen.

Helsingin ympäristönsuojelumääräykset löytyvät kaupungin verkkosivuilta.