Lausunto luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi 

Lausunto luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi 

Lausunnonantajasta

Suomen Isännöintiliitto ry (jäljempänä Isännöintiliitto) edustaa laajasti isännöintialaa, sillä jäsenkuntaamme kuuluu yli 550 isännöintiyritystä ja 23 paikallisyhdistystä. Tämä on yli 2/3 Suomen isännöinnistä ja kattaa noin 50 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä 1,5 miljoona suomalaista. 

Isännöintiliitto työskentelee isännöinnin tunnettuuden ja arvostuksen parantamiseksi. Kehitämme isännöintiä ja koko kiinteistöalaa yhdessä jäsenten, asiakkaiden ja palveluntarjoajien kanssa. 

Lausunto  

Isännöintiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriölle luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi ja lausuu kunnioittavimmin seuraavaa: 

Lausuntokohdat

2.3.2 Vaihtoehdot rivi- ja kerrostaloissa

Suomi on lämpöpumpputeknologiassa maailman johtavia maita. Siksi olisi luontevaa, että kansallisissa suunnitelmissa ja toimenpideohjelmissa huomioitaisiin tuo näkökulma paremmin. Kaavoituksessa pitäisi välttää tilanteita, joissa esimerkiksi maalämpökaivojen rajaamista.

Energiatehokkuustoimenpiteet vaihdon yhteydessä auttavat tekemään vaihdon toimivammaksi. Käytännössä kaikissa remonteissa kannattaisi nykypäivänä tehdä toimenpiteitä, joilla parannetaan energiatehokkuutta. Isännöintiliitto on ehdottanut energiatehokkuuteen liittyvän neuvonnan lisäämistä kuntiin. Muun muassa Helsingissä tästä on hyviä kokemuksia. Isännöintiliiton tekemässä Energiabarometrissa tiedon puute on monen energiatehokkuustoimenpiteen esteenä.

3.1. Tuet ja avustukset 

3.1.1. Öljylämmityksestä luopumisen avustus pientaloille ja kuntien rakennuksille 

Toimenpideohjelmassa tavoitellaan mahdollisimman nopeaa siirtymää, joten avustuksen laajentaminen myös asunto-osakeyhtiöille olisi järkevää. Erityisesti pienet taloyhtiöt, joilla ei välttämättä ole ammattimaista isännöintiä käytössään, saattavat olla byrokratian kanssa ongelmissa. Avustuksilla on Suomessa tyypillisesti erinomaisesti ohjaavaa vaikutus. 

3.1.2. Asuinrakennuksen energia-avustus 

Isännöintiliitto kannattaa toimenpide-ehdotusta. Asuinrakennusten energia-avustuksissa pitää pyrkiä pitkäjänteisyyteen ja ennustettavuuteen. Päätöksenteko saattaa olla haastavaa erityisesti asunto-osakeyhtiöissä. Asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa olisi erinomainen tilaisuus linjata energia-avustusjärjestelmä yli vaalikausien mittaiseksi. Se myös alleviivaisi kansallisia tavoitteita tiellä hiilineutraaliuteen myös asumisessa ja rakennetussa ympäristössä.

3.2. Energiaverot ja verotuet 

3.2.1 Energiaverotus

Isännöintiliiton näkemyksen energiaverotuksessa pitää huomioida asumismenojen kehitys. Pitää löytää tasapaino kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ja asumismenojen kehityksen suhteen. On selvää, että kasvavat asumisen kustannukset tekevät korjausrakentamisesta entistä haastavampaa erityisesti väestöään menettävillä alueilla. Kun vakuusarvot eivät riitä korjauslainan saamiseen, ollaan erityisesti taloyhtiöissä tekemättömän paikan edessä. 

Energiaverotuksen tiekarttaa laadittaessa vaikutusarvioiden tekeminen ja alueiden eriytymisen tilanne pitää huomioida tarkasti. 

3.2.2 Kotitalousvähennys 

Isännöintiliitto on esittänyt kotitalousvähennyksen laajentamista taloyhtiöiden remontteihin muun muassa alueiden eriytymiseen liittyvistä syistä. Vähennyksen voisi mahdollisesti kohdentaa korotettuna esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen. 

3.3.2 Muu neuvonta 

Isännöintiliitto ehdottaa, että kunnissa panostettaisiin energiatehokkuuteen liittyvään neuvontaan aiempaa enemmän. Valtion pitää etsiä keinoja uusien mallien löytämiseksi. Isännöintiliiton Energiabarometrin mukaan tiedon puute on yksi keskeisimpiä pullonkauloja energiatehokkuustoimenpiteiden tekemisen esteenä. Tiedon lisääminen on tärkeä osa ratkaisua. 

3.4.2 Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset 

Pitäisi välttää tilanteita, joissa lämmitysjärjestelmä pakotetaan vaihtamaan johonkin toiseen. Alueiden eriytyminen voi tarkoittaa sitä, että joissain tilanteissa asuminen voisi hyvin olla perusteltua. Siirtymäaikojen hyödyntäminen on olennaista alueiden eriytymisen tuomien haasteiden ohella. 

3.7. Rahoitusinstrumentit 

Rahoitusratkaisujen edistäminen on erittäin tärkeä elementti. Vihreä rahoitus voi monessa tilanteessa olla myös keino saada edullisempaa lainaa korjauksiin. Isännöintiliitto kannattaa esitystä aiempaa paremmin toimivasta asunto-osakeyhtiöiden perusparannukseen tarkoitetun lainan ehtojen parantamista. Ehtojen pitäisi aiempaa paremmin tunnistaa alueiden eriytymisen haasteet myös energiatehokkuuden parantamisessa. Isännöintiliitto on ehdottanut energiatehokkuuden parantamisen yhteydessä takauksen ehdot voisi olla asunto-osakeyhtiölle normaalia paremmat, jolla valtio voisi osoittaa tahtotilansa energiatehokkuuden parantamiseen mahdollisimman selkeästi. 

Isännöintiliitto on esittänyt takauslainajärjestelmän parantamista kokonaisuudessa ympäristöministeriölle jo aiemmin ja uudistamme nuo ehdotukset myös tässä yhteydessä. 

3.8. Toimenpideohjelman suunnitelmallinen viestintä ja vuorovaikutus 

Isännöintiliiton näkemyksen mukaan erityisesti yhteistyön tiivistäminen järjestöjen kanssa on onnistumisen kannalta todella tärkeää. Jotta tieto saadaan vietyä ruohonjuuritasolle, tarvitaan monenlaista yhteistyötä erityisesti viestinnässä. Tiedon puute on tunnistettu energiatehokkuustoimenpiteiden keskeiseksi pullonkaulaksi. Tietoa on runsaasti tarjolla, mutta välineitä ja yhteistyötä tiedonvälittämiseksi pitää kehittää.         

Helsingissä 31.5.2021
Suomen Isännöintiliitto ry
Tuomas Viljamaa
vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja