Itseohjautuvuus on tämän päivän johtamisen trendisana. Moni tavoittelee itseohjautuvaa organisaatiomallia ymmärtämättä tarkkaan, mitä se tarkoittaa oman johtamisen tai henkilöstön näkökulmasta. Trendit tulevat ja menevät, mutta itseohjautuvuudessa on paljon hyviä elementtejä, joihin jokaisen johtajan ja yrittäjän, toimialasta riippumatta, kannattaisi tutustua. Itseohjautuvuudella on nimittäin vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin, työmotivaatioon, aikaansaamiseen ja koko liiketoiminnan kehittämiseen.

Poikkeustilanne on sysännyt monet organisaatiot kokeilemaan itseohjautuvuutta erilaisilla tavoilla. Isännöintialalla se on tarkoittanut etätyön lisääntymistä, päivittäisten kohtaamisten vähenemistä, digitaalisten palaverikäytäntöjen haltuun ottamista sekä ennen kaikkea suurempaa henkilökohtaista vastuuta omasta työstä.

Ihmisten on ollut pakko omaksua uudenlaisia työnteon tapoja, oppia ottamaan vastuuta omasta työstä ja sen tavoitteista sekä sietämään epävarmuutta – kaikki tämä ilman päivittäistä esimiehen tukea ja ohjeistusta. Näitä opittuja taitoja voi hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Mitä hyötyä itseohjautuvuudesta on?

Ihmiset, jotka saavat tehdä vapaammin omaa työtänsä koskevia päätöksiä ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia, kokevat olevansa merkityksellisempiä työntekijöitä ja asiantuntijoita. Arvostusta ja työhön liittyviä vaikutus- ja kehittymismahdollisuuksia pidetään tutkitusti merkittävimpinä sisäisen motivaation lähteinä.

Isännöintitoimiala on tunnettu vahvasta asiantuntijuudesta, joten työntekijöillä on kyky ottaa työstään vastuuta. Vapaus vaatii tuekseen selkeät rakenteet ja tavoitteet. Ilman niitä ihmiset voivat olla hyvinkin itseohjautuvia, mutta suunta saattaa olla väärä. Itseohjautuvuus haastaa johtamista positiivisella tavalla: se pakottaa esimiehet varmistamaan, että työntekijöillä on selkeät omaa työtä koskevat reunaehdot ja tavoitteet, joita kohti he ponnistelevat parhaaksi katsomallaan tavalla.

Jokaisella ihmisellä on potentiaali kehittyä työnantajalleen entistä arvokkaammaksi voimavaraksi. Usein tämä potentiaali jää käyttämättä, kun ihmiset ovat tottuneet tekemään työtään noudattamalla suoria ohjeistuksia tai toimimalla tarkasti määritettyjen prosessien mukaan. Itseohjautuvuus on yksi mahdollisuus vapauttaa työntekijöiden potentiaali ja piilevät kyvyt.

Itseohjautuvuuden lisääminen vapauttaa esimiesten aikaa työtehtävien toisteisista ohjeistuksista ja jatkuvasta seurannasta. En ole vielä tavannut organisaatiota, jossa tälle mikromanageerauksesta vapautuneelle työajalle ei löytyisi tärkeämpää tekemistä. Isännöintialaa leimaava hektisyys voisi siis muuttua hallittavammaksi kokonaisuudeksi, jossa johtaja voisi keskittyä yrityksen kokonaisjohtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Haluatko kannustaa vai passivoida?

Jos johtajilla on halua olla jatkuvasti läsnä ohjeistamassa, tarkistamassa ja seuraamassa työntekijöidensä päivittäistä työtä ja sen tuloksia, voi organisaatiota johtaa ilman itseohjautuvuutta ja saada aikaan kohtuullisiakin tuloksia. Tämä johtamistapa synnyttää kuitenkin henkilöstössä vahvaa passiivisuutta. Työnteko on vain esimieheltä tulevien tehtävien mekaanista suorittamista, jolloin kyky ajatella ja innostus omaan työhön yleensä laantuu.

Tutkimusten mukaan vanha esimiesjohtoinen ja autoritäärinen johtamistapa, jossa henkilöstö ei voi vaikuttaa omaan työhönsä liittyviin päätöksiin, voi synnyttää passiivisuuden sijaan jopa epätoivoa. Silloin oman työn merkityksellisyys on kateissa ja työpaikkaa vaihdetaan helposti.

Parempaa aikaa itseohjautuvuuden kokeiluille on vaikea löytää. Parhaat yritykset onnistuvat jalostamaan poikkeustilanteen toimintatavoista itselleen pysyviä käytäntöjä. Niiden kautta arki sujuvoituu myös normaalitilanteessa, liiketoiminta kehittyy ja samalla työntekijöiden hyvinvointi ja motivaatio tehdä työtä kasvavat.

Voit aloittaa pohtimalla näitä:

  • Millaisia itseohjautuvuuden kokeiluita sinun organisaatiossasi on tehty?
  • Mitä näistä voisi jatkaa myös normaalitilanteessa?
  • Kuinka paljon potentiaalia tiimeissäsi olisi, jotka voitaisiin valjastaa yrityksesi kilpailueduksi itseohjautuvuutta vahvistamalla?
  • Oletko valmis antamaan työntekijöillesi mahdollisuuden johtaa työtään itse?

Lisää itseohjautuvuudesta pääsee kuulemaan Isännöintipäivien yhteydessä järjestettävässä johdon seminaarissa 17.11. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Kirjoittaja: Suvi Tuominiemi

Suvi Tuominiemi (FM, KTM, opettajan pedagoginen pätevyys) toimii yritysvalmentajana Balentorilla. Hänellä on kokemusta lukuisista koulutus- ja valmennustehtävistä sekä liiketoiminnan kehittämisestä yli 15 vuoden ajalta. Tuominiemen ydinosaamiseen kuuluvat muun muassa johtamistaidot, muutosvalmennukset ja työyhteisöjen tukeminen muutoksessa.

Katso kaikki artikkelit kirjoittajalta Suvi Tuominiemi

1 Kommentti

  1. Mitähän tapahtuu yritykselle, jos itseohjautuvuus kääntyy itseään vastaan? Kukaan ei kanna kokonaisvastuuta, tehdään päällekkäisiä toimintoja, työntekijät ottavat itse rooleja jotka heille ei kuulu ja kaikkea muuta kivaa. Mitä tulisi tehdä ja mistä tämä loppuviimemmäksi johtuu?