Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Keskitymme antamaan lausuntoja isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin. 

Tälle sivulle kootaan Isännöintiliiton antamia lausuntoja tältä ja aiemmilta vuosilta. 

Jos sinulla on meille uusi lausuntopyyntö voit lähettää sen osoitteeseen toimisto@isannointiliitto.fi.

Vuoden 2024 lausunnot

Oikeusministeriö: Lausunto asunto-osakeyhtiölain ajantasaistamiseksi asetetun työryhmän välimietinnöstä koskien hallintaanottomenettelyn tiedoksiantoja ulkomaille

Välimietinnössä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, että osakehuoneiston hallintaanottopäätöksen tekemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista. Isännöintiliitolla on edustaja lainsäädäntötyöryhmässä, joka on valmistellut välimietinnön.

Isännöintiliitto on lausunnossaan 17.4.2024 kannattanut esitystä sellaisenaan ja lisäksi esittänyt, että että asunto-osakeyhtiölain päivittämisen yhteydessä tarkastellaan hallintaanottomenettelyyn liittyvien tiedoksiantojen sujuvoittamista ulkomaantiedoksiantoja laajemminkin sekä päätöksen tiedoksiantamiselle asetetun määräajan poistamisen mahdollisuutta. Asunto-osakeyhtiön intressissä on toimia hallintaanottotilanteissa viivyttelemättä, joten päätöksen tiedoksiannon sitominen tiukkaan määräaikaan ei Isännöintiliiton näkemyksen mukaan ole välttämätöntä.

Tutustu välimietintöön ja siitä annettuihin lausuntoihin

Ympäristöministeriö: Lausunto hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muuttamisesta, annettu 5.3.2024.

Ilmastoselvitys

Ilmastoselvityksen edellyttäminen korjausrakentamisen yhteydessä lisäisi isännöinnin ja taloyhtiöiden hallinnollista työmäärää ja siten kuluja, vaikka ilmastoselvityksen hintataso markkinoilla muodostuisikin kohtuulliseksi. Tämä lisätyö voi hidastaa korjaushankkeiden valmistelua ja toteutusta, mikä on erityisen haasteellista taloyhtiöille, joissa resurssit ovat jo valmiiksi rajalliset.

Lyhytaikainen majoittaminen

Asunto-osakelaissa ei nykyisellään ole määritelty asumista eikä lyhytaikaista majoittamista, mikä tekee käyttötarkoituksen vastaisen käytön ja sen olennaisuuden arvioimisesta hyvin hankalaa tilanteissa, joissa huoneistoa käytetään perinteisen asumisen tai siihen rinnastuvan tavanomaisen vuokrauksen ohella tai sijaan majoitustoimintaan. Sellaista oikeuskäytäntöä asiasta ei ole muodostunut, että taloyhtiö voisi tehokkaasti puuttua majoitustoiminnan harjoittamiseen hallintaanottomenettelyn keinoin. Näin ollen taloyhtiö toimii huomattavalla taloudellisella riskillä käynnistäessään haltuunottoprosessin tällaisessa tilanteessa. Jos hallintaanotto ei ole mahdollinen, ei taloyhtiöllä ole tällä hetkellä lainkaan mahdollisuutta puuttua rakentamislain noudattamatta jättämiseen, vaikka viranomainen olisi kohdistanut velvoitteensa taloyhtiöön.

Lue koko lausunto

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausunto valtioneuvoston huoneistotietojärjestelmää koskevasta asetuksesta

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi huoneistotietojärjestelmästä, annettu 9.2.2024

Huoneistotietojärjestelmän jatkokehitys vaikuttaa isännöinnin työmäärään, sillä asunto-osakeyhtiöiden hallinnollisten tietojen siirtäminen jää käytännössä isännöinnin vastuulle. Lausunnossaan Isännöintiliitto kannattaa huoneistotietojärjestelmän jatkokehitystä ja uudistuksen tuomaa kehitystä taloyhtiötiedon rakenteistamiseen ja alan digitalisaatioon. Isännöintiliitto haluaa kuitenkin esittää huolensa erityisesti alan järjestelmäkehityksen tilanteesta ja huoneistotietojärjestelmän jatkokehityksen aikataulusta.
Lue koko lausunto.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto päästökaupasta

Lausunto EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelun päästökauppaa koskevasta arviomuistiosta, annettu 4.1.2024.

Fossiilisten polttoaineiden jakelun päästökauppa vaikuttaa taloyhtiömaailmassa lähinnä öljylämmitteisiin taloyhtiöihin, Kerrostalojen lämmitysenergiasta vain 1 % tuotetaan öljyllä, rivitaloista 2 %. Kustannusvaikutusten näihinkin taloyhtiöihin arvioidaan olevan maltilliset. Lausunnossaan Isännöintiliitto kiinnittää kuitenkin huomioita laajempaan kysymykseen taloyhtiöiden energiatehokkuutta ja päästöttömyyttä parantavien toimien tukemisesta, johon on tullut suuri muutos ARA:n energia-avustusten loputtua vuonna 2023. Isännöintiliitto ehdottaa muun muassa sen tarkastelua, voisiko ARA:n roolina tulevaisuudessa olla tukea taloyhtiökenttää EU-rahoituksen hyödyntämisessä puhtaan siirtymän edistämiseksi.
Lue koko lausunto

Vuoden 2023 lausunnot

EU-elimet: Lausunto rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta

EU-tasolla käydään vuoden 2023 aikana tärkeitä, suomalaisten taloyhtiöiden tulevaisuutta koskevia neuvotteluja, kun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) lopullisista muotoiluista käydään neuvottelua parlamentin, neuvoston (eli jäsenmaiden) sekä komission välillä. Isännöintiliiton näkökulmasta on tärkeää, että direktiivin muotoiluista tulisi mahdollisimman toteuttamiskelpoiset. Direktiivin toimeenpanemiseksi laaditaan vielä kansallista lainsäädäntöä, mutta tällä hetkellä osa direktiiviluonnoksen muotoiluista on niin yksityiskohtaisia ja tiukkoja, että ne jättävät varsin vähän kansallista joustonvaraa. Hyvä tavoite päästöjen hillitsemisestä ja energiatehokkuuden lisäämisestä valuu hukkaan, jos direktiivin muotoilut asettavat lähes mahdottomia tavoitteita osalle suomalaisista taloyhtiöistä. Isännöintiliitto on vaikuttanut erityisesti eurooppalaisen kattojärjestön CEPIn kautta EU-elimiin sekä suoraan suomalaisiin europarlamentaarikkoihin sekä virkamiehiin.

CEPI:n yhteinen lausunto rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistamisesta:
CEPI Statement on the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), March 2023

Ympäristöministeriö: Lausunto sähkötuesta taloyhtiöille

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta, annettu 13.2.2023.
Isännöintiliitto kannattaa asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten tukemista kuluttajien tukemisen kanssa samansuuntaisella tavalla. Isännöintiliitto nostaa lausunnossaan esiin muutamia asioita, joita olisi hyvä selventää asetusluonnoksessa. Selvennystä kaipaavat asuinrakennuksen määritelmä, maalämpöpumppujen kuuluminen avustuksen piiriin sekä se, ettei pienimuotoinen vuokraustoiminta sulje hakijaa avustuksen ulkopuolelle.
Lue koko lausunto

Vuoden 2022 lausunnot

Ympäristöministeriö: Lausunto ilmastoselvityksestä

Lausunto luonnoksesta asetukseksi ilmastoselvityksestä. Lausunto on annettu 11.11.2022.
Uusi ilmastoselvitys vaaditaan esityksen mukaan uusilta ja laajamittaisilta korjaushankkeilta. Lausunnossaan ilmastoselvityksestä Isännöintiliitto ottaa kantaa asioihin, jotka on huomioitava, jotta ilmastoselvityksen tuottaminen sujuisi vaivattomasti. Isännöintiliitto kiinnittää huomiota erityisesti ilmastoselvityksen ja energiatodistusten yhteensopivuuteen sekä tietojärjestelmien yhteensopivuuteen, jotta huoneistotietojärjestelmä toimisi taloyhtiön tietojen kotipaikkana myös ilmastoselvityksen osalta.
Lue koko lausunto

Eduskunnan ympäristövaliokunta: Lausunto koskien rakennetun ympäristön tietojärjestelmää sekä maankäyttö- ja rakennuslakia

Isännöintiliitto kannattaa uudistuksen mukanaan tuomaa kehitystä KIRA-alan digitalisaatioon ja tietojen yhteen toimivuuteen sekä tietomallimuotoisuuteen liittyen. Isännöintiliitto kokee kuitenkin tärkeänä, että valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden kehityksessä otetaan riittävällä tasolla huomioon rinnakkaiset hankkeet, kuten huoneistotietojärjestelmä HTJ. Olisi tärkeää, että eri järjestelmien tietojen yhteensovittaminen olisi mahdollisimman vaivatonta, eikä tiedon jakaminen ja päivittäminen aiheuttaisi manuaalista työtä. Isännöintiliiton mukaan on huolehdittava erityisesti siitä, että samaa tietoa ei täydy lisätä useaan eri järjestelmään.
Lue koko lausunto

Ympäristöministeriö: Lausunto energia-avustuksista

Ympäristöministeriö: Lausunto valtioneuvoston asetuksesta energia-avustuksiin 2023–2024, annettu 14.10.2022
Isännöintiliitto kannattaa esitystä valtioneuvoston asetukseksi energia-avustuksista vuosille 2023–2024. Energia-avustus on instrumenttina monella tapaa toimiva ja kannustaa taloyhtiöitä tekemään tarvittavia muutoksia energiatehokkuuteen. Siinä on kuitenkin muutama tärkeä kehittämisen paikka: avustukseen varattujen määrärahojen riittävyys sekä kiinteistön lämmitysmuodon huomioiminen. Lisäksi energiatodistuksia, joihin avustukset pitkälti perustuvat, tulee kehittää vastaamaan kiristyvää EU-sääntelyä.
Lue koko lausunto

Eduskunnan talousvaliokunta: Lausunto kotitalouksien velkaantumisen rajoittamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi HE 101/2022 vp. Kirjallinen lausunto annettu valiokunnalle 5.10.2022.

Lausunnossaan eduskunnan talousvaliokunnalle Isännöintiliitto painottaa, että velkaantumisen ongelma on pääasiassa kulutusluottojen kautta velkaantumisessa eikä niinkään asumiseen liittyvissä luotoissa. Erityisen tärkeää on, että korjaukseen tarkoitettuja asuntoyhteisöluottoja ei rajata. Yleisesti ottaen Isännöintiliiton näkemyksen mukaan nyt on erittäin huono aika tuoda uutta sääntelyä asuntoluototukseen. Valtiovarainministeriön rakentamisen suhdanneryhmä on nostanut esiin, että asuntorakentaminen vähenee merkittävästi ja tällä esitetyllä uudella sääntelyllä uudistuotanto vähenisi edelleen huomattavasti.
Lue koko lausunto

Oikeusministeriö: Lausunto asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain 7§ muuttamisesta, diaarinumero VN/3234/2020, lausunto annettu 31.8.2022.

Isännöintiliitto lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi asunto-osakeyhtiölain ja toiminimilain muuttamisesta. Muutosehdotukset koskevat esteettömyyttä parantavien osakkaan muutostöiden toteuttamista asunto-osakeyhtiön yhteisissä tiloissa, asumisen kestävyyttä parantavien uudistusten nopeuttamista vanhoissa asunto-osakeyhtiöissä ja osuustoiminnallisia asunto-osakeyhtiöitä. Isännöintiliitto kannattaa muita ehdotuksia, mutta vastustaa osuustoiminnallisten asunto-osakeyhtiöiden mallia. Isännöintiliitto suhtautuu epäilevästi esitettyyn osuustoiminnallista asunto-osakeyhtiötä koskevaan lakimuutokseen. Isännöintiliitto ei näe ko. sääntelylle tarvetta, ja lisäksi esityksessä mainittujen tavoitteiden toteutuminen on Isännöintiliiton näkemyksen mukaan esitetyn sääntelyn puitteissa vähintäänkin epävarmaa. 
Lue koko lausunto

Oikeusministeriö: Lausunto positiiviseen luottotietorekisteriin tallennettavista tiedoista

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi positiiviseen luottotietorekisteriin tallennettavista tiedoista. Lausunto annettu 29.7.2022.
Positiivista luottotietorekisteriä koskevan lain mukaan luotonantajat olisivat laajasti velvollisia ilmoittamaan tiedot luonnollisille henkilöille myöntämistään luotoista.  Yhä enenevissä määrin asumiseen kohdistuvat lainavastuut muodostavat merkittävän osan yksityishenkilöiden velkavastuista. Yhtiömuotoisessa asumisessa yhtiön ottamat lainat ovat lopulta yhtiön osakkaiden vastattavia luottoja. Yhtiölainoihin liittyvien lainavastuiden saaminen näkyväksi on olennainen osa yksityishenkilöiden velkaantumista kuvaavaa tietoa.

Käytännössä jatkossa taloyhtiön velvollisuus olisi ilmoittaa huoneistotietorekisteriin tarkempi tieto jyvitettävän lainan jakautumisesta osakkaiden kesken. Huoneistotietojärjestelmästä kulkisi puolestaan omistajakohtainen tieto yhtiölainoihin liittyvistä vastuista positiivisen luottotietorekisterin hyödynnettäväksi. Isännöintiliitto kannattaa tätä mallia.
Lue koko lausunto

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausunto huoneistotietojärjestelmää (ns. HTJ 2 -vaihe) koskevista laeista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta
Diaarinumero VN/467/2022-MMM-16. Lausunto on annettu 20.7.2022.
Lausunnossa on käyty perusteellisesti läpi huoneistotietojärjestelmän n. HTJ2-kehitysvaiheeseen liittyviä lakimuutoksia sekä niiden vaikutuksia taloyhtiöihin, isännöintiin ja alaan laajemmin. Lainopillisten huomioiden lisäksi Isännöintiliitto kiinnittää huomiota järjestelmämuutoksen vaikutuksista isännöinnin työmäärään.
Lue koko lausunto

Ympäristöministeriö: Lausunto avustuksesta taloyhtiöiden kaukolämpöjärjestelmien uusimiseksi

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta avustuksiksi asuinrakennusten kaukolämpölaitteistojen uusimiseen matalalämpötilaiseen kaukolämpöön soveltuviksi vuosille 2022–2023. Annettu 30.6.2022.
Isännöintiliitto kannattaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Kaukolämpöjärjestelmien uusiminen hiilineutraaleiksi on erittäin tärkeä osa Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035. Ehdotettu uusi avustus kannustaa taloyhtiöitä erityisesti niissä tilanteissa, joissa taloyhtiön lämmitysjärjestelmän uusiminen on muutenkin ajankohtaista. Muissa tilanteissa haasteeksi voi muodostua, että taloyhtiöiden investointi ei välttämättä maksa itseään takaisin laskevina energiakustannuksina. Tämän vuoksi olemme ehdottaneet viittä eri tapaa parantaa avustuksen vaikuttavuutta.
Lue koko lausunto

Ympäristöministeriö: Lausunto asumisneuvonnan tuesta vuosille 2023-2027

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asumisneuvonnan tuesta vuosina 2023–2027. Annettu 31.5.2022. 
Isännöintiliitto pitää lain taustalla olevaa tavoitetta asunnottomuuden poistamisesta, jokaisen oikeudesta hyvään ja kohtuuhintaiseen asumiseen erittäin tärkeänä. Kannatamme tämän esityksen tavoitteita asumisneuvonnan laajentamisesta ja kehittämisestä eri asumismuotoihin sekä neuvonnan saavutettavuuden parantamista. Asumisneuvonnan kehittäminen on yksi hyvä konkreettinen keino osana asumisen ongelmien ehkäisemisen kokonaisuutta ja pidämme tämän lain säätämistä hyvänä askeleena kohti edellä mainittuja tärkeitä tavoitteita.
Lue koko lausunto

Sosiaaliministeriö: Lausunto pelastuslain muutoksesta

Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta, annettu 20.5.2022.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus. Voimassa olevan pelastuslain mukaan velvollisuus varustaa asunto riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita vastaavia tulipalosta varoittavia laitteita on asunnon haltijalla. Esityksen mukaan vastuu olisi jatkossa rakennuksen omistajalla eli esimerkiksi asunto-osakeyhtiön ollessa kyseessä yhtiöllä. Isännöintiliitto kannattaa esitettyä lakimuutosta ja pitää sitä asuinrakennusten yleisen turvallisuuden ja onnettomuustilanteiden ennaltaehkäisemisen kannalta positiivisena ja tärkeänä muutoksena.
Lue koko lausunto

Valtiovarainministeriö: Lausunto kiinteistöverouudistuksesta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi, annettu 20.5.2022.
Isännöintiliiton näkemyksen mukaan luonnos on kokonaisuudessaan hyvin tehty ja pääasiassa muutokset sekä perustelut ovat kattavat. Haasteena on tietyt vaikutusarvioihin liittyvät epävarmuudet, joiden poistaminen ilman jonkinlaista käytännön kokeilua ei liene mahdollista. Kiinteistöveron mahdollinen kiristyminen vaikeuttaa kiinteistöjen ja asuntojen omistajien mahdollisuuksia panostaa energiatehokkuuden parantamiseen kustannusten nousun ja asuntojen mahdollisen vakuusarvojen heikentymisen myötä.  Isännöintiliitto kannattaa esitystä poistaa harkinnanvaraiset ikäalennukset perusparannusten yhteydessä, koska se poistaa esteitä rakennusten suunnitelmalliselle kunnossapidolle ja energiatehokkuuden parantamiselle.
Lue koko lausunto

Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta

Lausunto kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta, annettu 18.5.2022:
Strategiassa tulisi vielä nykyistä enemmän painottaa olemassa olevassa rakennuskannassa tehtävien energiatehokkuustoimien ja -remonttien merkitystä. Hiilijalanjäljen pienentämisessä olemassa olevassa rakennuskannassa tärkeää on valtion pitkäjänteinen tuki energiaremonteille, rahoituksen saatavuuden varmistaminen sekä ARA-tukien, valtion takausjärjestelmän uusimisen että pankkien vihreän lainoituksen avulla sekä matala kynnys hankkeiden toteuttamiselle eli hyvät tuki- ja neuvontapalvelut sekä materiaalit. Alan koulutuspohjan parantaminen, eli vastuullisuus- ja energiatehokkuusteemojen nostaminen kiinteistöalan ammattilaisten kouluttamisessa, luovat myös pohjaa vihreälle siirtymälle.
Lue koko lausunto

Ympäristövaliokunta: Lausunto muutoksista asunto-osakeyhtiölakiin etäosallistumisen helpottamiseksi

Lausunto Hallituksen esityksestä (HE 47/2022 vp) eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta. Annettu ympäristövaliokunnalle 9.5.2022:
Isännöintiliitto suhtautuu kokonaisuutena positiivisesti lakimuutokseen, joka selventää voimassa olevaa asunto-osakeyhtiölakia vastaavien etäosallistumista ja ennakkoäänestämistä koskevien säännösten tulkintaa. Isännöintiliiton näkemyksen mukaan muutos todennäköisesti edesauttaa etäosallistumismahdollisuuden tarjoamista yhtiökokouksissa. Toisaalta yhtiökokouksen järjestäminen ainoastaan etäyhteyksin (ilman kokouspaikkaa) ei yhtiöjärjestysmuutosvaatimuksesta johtuen välttämättä yleisty.  Keskeisin puute esityksessä on Isännöintiliiton näkemyksen mukaan se, että enintään 30 huoneiston suuruiset taloyhtiöt on esityksen mukaan rajattu AOYL 6.17a§:n 1 momentin soveltamisalan ulkopuolelle.
Lue koko lausunto

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausunto huoneistotietojärjestelmää koskien

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta, annettu 29.4.2022.
Lausunnossa otettiin kantaa hallituksen esitykseen eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta. Isännöintiliitto kiinnitti lausunnossa huomiota myös isännöinnin ammattilaisten suureen työmäärään siirtymävaiheessa.
Lue koko lausunto

Työ- ja elinkeinoministeriö: Lausunto kansallisesta yritysvastuusääntelystä

Lausunto kansallista yritysvastuulakia koskevasta arviointimuistiosta, annettu 15.4.2022:
Suomen Isännöintiliitto ry katsoo, että yritysvastuuta koskeva lainsäädäntö olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa ja valmistella ensisijaisesti EU-tasolla. Kansalliset resurssit tulisi suunnata EU-tason sääntelyyn vaikuttamiseen sekä neuvontatoimiin, jolla voidaan tukea yritysvastuun toteutumista vapaaehtoisesti myös niissä yrityksissä, jotka eivät yritysvastuulainsäädännön ja sanktioiden piiriin kuulu.
Lue koko lausunto

Eduskunta: Lausunto asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta

Isännöintiliiton lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle, annettu 17.3.2022:
Isännöintiliiton näkemyksen mukaan olennaista on päättää periaatteista asuntopolitiikalle. Keskeisimmät asumisen haasteet Suomessa liittyvät korjausrakentamiseen, energiaan, korjausrakentamisen rahoitukseen ja digitalisaation edistämiseen. Toimenpide-ehdotuksina Isännöintiliitto ehdottaa muun muassa asuinrakennusten energia-avustusten tason nostamista 150 miljoonaan euroon vuodessa vuoteen 2028 asti välttämättömän energiamurroksen edistämiseksi, sähköautojen latauspaikka-avustuksen nostamista 15 miljoonaan euroon vuodessa sekä kotitalousvähennyksen tason korottaminen ja laajentaminen taloyhtiöiden remontteihin.
Lue koko lausunto

Valtiovarainministeriö: Lausunto makrovakaudesta ja taloyhtiölainoista

HE Lausuntopyyntö eräitä makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta, annettu valtiovarainministeriölle 10.3.2022.
Isännöintiliiton näkemyksen mukaan ongelma on pääasiassa kulutusluottojen kautta velkaantumisessa eikä niinkään asumiseen liittyvissä luotoissa. Isännöintiliitto pitää erityisen tärkeänä, että korjaukseen tarkoitettuja asuntoyhteisöluottoja ei rajata. Käytännössä korjauslainan määrä suhteessa vakuuksiin on 50 prosenttia, mutta se voi tarvittaessa olla myös 70 prosenttia. Korjaustarpeiden kasvu on lähivuosina merkittävää muun muassa rakennusten energiatehokkuusvaatimusten mahdollisen kiristymisen myötä. Isännöintiliiton selvitysten mukaan taloyhtiöiden haasteet korjausrahoituksen saamiseen ovat kasvaneet. Tämä huomioiden on tärkeää, ettei mahdollinen uudiskohteita koskeva rajaus entisestään vaikeuta korjausten rahoittamista. Valtion on myös syytä pohtia uusia keinoja mahdollistamaan taloyhtiöiden korjaushankkeita ja rahoituksen saamista esimerkiksi asuntoyhteisöiden takauslainajärjestelmän uudistamisella sekä kotitalousvähennyksen laajentamisella osakkaille koskemaan myös taloyhtiöiden korjaushankkeita.

Lue koko lausunto

Oikeusministeriö: Lausunto etäkokouksia koskevasta työryhmän mietinnöstä

Isännöintiliiton lausunto, annettu 21.1.2022:
Isännöintiliitto ottaa kantaa työryhmän mietinnön asunto-osakeyhtiölain muuttamista koskeviin kohtiin. Isännöintiliitto pitää hyvänä asiana, että asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten pitämistä täysin etäyhteyksin ilman kokouspaikkaa helpotetaan. Etäyhteyksien käyttö on yleistynyt asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa vuosien 2020–2021 aikana merkittävästi ja mahdollistanut esimerkiksi muualla asuvien osakkaiden sekä sairauden tai muun vastaavan takia estyneiden osallistumisen kokoukseen. Isännöintiliiton näkemyksen mukaan sääntelyssä ei pidä mahdollistaa etäyhteyksien käytön kieltämistä yhtiöjärjestyksellä. Päätöksentekoa yhtiökokouksen pitämisestä täysin etäyhteyksin (ilman kokouspaikkaa) tulisi helpottaa.
Lue koko lausunto

Vuoden 2021 lausunnot

Ympäristöministeriö: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Isännöintiliiton lausunto, annettu 7.12.2021:
Kaavoitus- ja rakentamislain uudistuksen tavoitteena on selkeyttää rakentamisen prosesseja ja kaavatasoja. Maankäyttö- ja rakennuslain päivittäminen on ajankohtaista ja uudella kaavoitus- ja rakentamislailla pyritään vastaamaan näihin tavoitteisiin. Tavoitteena pitää olla järjestelmän selkeyttäminen ja byrokratian vähentäminen kuitenkin tunnistaen entistä paremmin energiatehokkuuteen sekä digitalisaatioon liittyvä kehitys. Valmistelun aikana ei ole selkiytynyt, miksi kaavoitus- ja rakentamislaki (ent. maankäyttö ja rakennuslaki) tulee uudistaa kokonaisuudessaan. Uudistuksen valmistelussa kokonaisuus tuntuu lisäksi unohtuneen. Lakiesityksessä on kuitenkin myös useita tärkeitä uudistuksia ja lakien tarkennuksia, joiden säätäminen olisi tärkeää mahdollisimman pian.
Lue koko lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle postilain muuttamisesta sekä sanomalehtien määräaikaista jakelutukea koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta

Isännöintiliiton lausunto, annettu 23.11.2021:

Ehdotettu keräily- ja jakelupäivien muutos hidastaa joissain tapauksissa kirjepostin kulkunopeutta ja sen vaikutus saattaa näkyä osakkeenomistajien mahdollisuutena käyttää osakeoikeuksiaan ja osallistua yhtiökokoukseen, jos yhtiökokouskutsu saapuu postin jakelemana vain muutamaa päivää ennen kokousta tai pahimmassa tapauksessa vasta kokouksen jälkeen. Tällaiset tilanteet johtavat siihen, että osakkaiden osallistumisoikeus ei ole riittävällä tavalla turvattu ja taloyhtiöiden hallitukset ja isännöinti saattavat joutua tilanteisiin, jossa ne joutuvat turhaan osoittamaan, että kutsut on jätetty postin kuljetettavaksi lain mukaisessa ajassa.   

Lue koko lausunto

Ympäristövaliokunta: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Isännöintiliiton lausunto, annettu 5.10.2021: 

Isännöintiliiton näkemyksen mukaan budjettiesityksessä ei ole mitään uutta tai yllättävää. Asumisen ja rakentamisen budjetointi noudattelee viime vuosien linjauksia.

Isännöintiliitto kaipaa lisää pitkäjänteisyyttä energia- ja avustuspolitiikkaan. Energia-avustukseen pitäisi sitoutua pidemmäksi aikaa ja avustusmäärärahaa nostaa. Myös asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainajärjestelmä pitää korjata nopeasti.

Liitto kannattaa kotitalousvähennyksen laajentamista taloyhtiöiden remontteihin ja erityisesti niihin hankkeisiin, joissa parannetaan energiatehokkuutta.

Lue koko lausunto

Ympäristöministeriö: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

Lausunnon määräpäivä: 6.9.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 6.9.2021: 

Isännöintiliitto kannattaa ilmastolain tavoitteita. Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastotyössä, energiatehokkuuden parantamisessa ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Liittomme näkemyksen mukaan ilmastotoimissa painopistettä pitäisi siirtää enemmän asumisen ja rakennetun ympäristön ratkaisujen suuntaan. Asumisesta aiheutuva hiilijalanjälki on tutkitusti suurimpia, joten asumisen energiansäästötoimet ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Taloyhtiöillä on tässä iso rooli, sillä noin 2,7 miljoonaa ihmistä asuu Suomen noin 100 000 taloyhtiöissä.

Hallituksen ja päättäjien pitäisi antaa selkeä signaali, että energiatehokkuuden kannustamiseen suunnatut määrärahat riittävät ja vahvistaa, että energia-avustusjärjestelmää taloyhtiöille kehitetään ja sen jatkumiseen voi luottaa.

Isännöintiliiton näkemyksen mukaan kotitalousvähennyksen laajentaminen taloyhtiön remontteihin edistäisi merkittävästi ilmastotoimien lisäämistä.

Lue koko lausunto

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 7.6.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 7.6.2021: Isännöintiliiton mielestä on hyvä asia, että taloyhtiöt ovat saamassa entistä kattavamman mahdollisuuden puuttua häiritsevään tupakointiin kaikilla taloyhtiön hallitsemilla piha-alueilla.

Isännöintiliiton mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama lakimuutos ei kuitenkaan ratkaise niitä keskeisiä ongelmia, joita taloyhtiöillä on nykyisen tupakkalain kanssa. Ongelmat liittyvät sekä tupakointikiellon hakemiseen että sen valvomiseen: molemmat ovat taloyhtiöille nykyisellään kalliita ja byrokraattisia prosesseja, eikä lakimuutos toisi näihin tarpeeksi helpotusta. 

Taloyhtiöillä pitäisi olla mahdollisuus kieltää tupakointi asuntojen sisällä ja parvekkeilla, jos enemmistö osakkaista niin päättää. Taloyhtiöt tarvitsevat myös tehokkaampia keinoja puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen.

Lue koko lausunto
Lue tiedote

Ympäristöministeriö: Lausunto luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi

Lausunnon määräpäivä: 31.5.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 31.5.2021: Isännöintiliitto kannattaa energiatehokkuustoimia ja näkee, että asumisessa on iso energiansäästöpotentiaali. Käytännössä kaikissa remonteissa kannattaisi tehdä energiatehokkuutta parantavia toimia.

Isännöintiliitto on ehdottanut energianeuvonnan lisäämistä kuntatasolla. Lisäksi taloyhtiöille pitäisi olla tarjolla pitkäjänteisiä ja ennustettavia avustuksia.

Isännöintiliiton näkemyksen energiaverotuksessa pitää huomioida asumismenojen kehitys. Isännöintiliitto on esittänyt kotitalousvähennyksen laajentamista taloyhtiöiden remontteihin muun muassa alueiden eriytymiseen liittyvistä syistä. Vähennyksen voisi mahdollisesti kohdentaa korotettuna esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen. 

Lue koko lausunto

Sisäministeriö: Lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistiosta

Lausunnon määräpäivä: 31.5.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 31.5.2021: Isännöintiliiton tiedossa ei ole suuria ongelmia liittyen pelastuslakikokonaisuuden toimivuuteen.

Esiin tulleet haasteet liittyvät pääasiassa arviointimuistiossakin mainittuun sääntelyn yleisluonteisuuteen, josta on seurannut tulkintaongelmia sekä alueellista vaihtelua ja epäyhtenäisiä viranomaiskäytäntöjä säännösten soveltamisessa. Isännöintiliitto pitää tärkeänä, että sääntely mahdollistaa mahdollisimman yhdenmukaisen soveltamiskäytännön valtakunnallisesti.

Isännöintiliitto kannattaa paristokäyttöisten palovaroittimien kunnossapitovastuun siirtämisen jatkoselvittämistä. Kunnossapitovastuun muutos on huomioitava pelastuslain uudistamisen lisäksi myös asunto-osakeyhtiölain muutoksia valmisteltaessa.

Lue koko lausunto

Oikeusministeriö: Lausunto työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon määräpäivä: 10.5.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 10.5.2021: Isännöintiliitto pitää positiivisen luottotietorekisterin muodostamista tärkeänä asiana, koska se auttaa torjumaan ylivelkaantumista.

Isännöintiliitto kuitenkin vaatii, että rekisteriin lisätään myös tiedot taloyhtiölainoista. Taloyhtiölainat pitäisi Isännöintiliiton mielestä huomioida aiempaa paremmin osana kotitalouksien velkaa, jotta kenenkään velkataakka ei pääse kasvamaan huomaamatta kohtuuttoman suureksi. Velkaantuminen nostaa taloyhtiölainojen riskitasoja, mistä seuraa lainahintojen ja marginaalien kallistuminen. Silloin välttämättömät korjaukset ovat kalliimpia ja asumiskustannukset nousevat.

Jotta yhtiölainat saadaan positiiviseen luottotietorekisteriin, pitää tiedot ensin saada taloyhtiöiden tietoja yhteen paikkaan kokoavaan huoneistotietojärjestelmään

Lue koko lausunto
Lue tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto postilain muutoksien arviomuistiosta (VN/21366/2020)

Lausunnon määräpäivä: 15.2.2021

Isännöintiliiton lausunto, annettu 15.2.2021: Isännöintiliitto pitää erittäin hyvänä arviota siitä, ettei lokerikkojakelua tarvitsisi tässä lakimuutoksessa arvioida uudestaan. Lokerikkojen asentamista kannattaa edistää muulla tavoin kuin pakottavilla säädöksillä, jotka määräisivät lokerikkojen asentamisesta asunto-osakeyhtiöihin.

Siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn saattaa vaikuttaa asunto-osakeyhtiöissä yhtiökokouskutsun toimitusaikaan. Jos kirjeiden toimitusajat pitenevät ehdotetun kolmipäiväisen jakelun ja keräilyn takia, eivätkä osakkaat saisi kutsuja ajoissa, voivat asunto-osakeyhtiöt joutua aiempaa enemmän osoittamaan, että kutsut on jätetty lain mukaisena ajankohtana postiin. Tämä voi vaikuttaa myös osakkaiden osallistumismahdollisuuksiin, jos posti saapuu vain muutamaa päivää ennen kokousta tai pahimmassa tapauksessa vasta kokouksen jälkeen.

Lue koko lausunto

Vuoden 2020 lausunnot

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausunto hallituksen esitykseen liittyen huoneistotietojärjestelmään ja huoneistotietolainsäädäntöön

Ympäristövaliokunta: Lausunto energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö: Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

Ympäristöministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö: Hallituksen esitys energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Vuoden 2019 lausunnot

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausuntopyyntö huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista, annettu 18.12.2019.

Valtiovarainministeriö: Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista. Lausunnon määräpäivä: 29.11.2019

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetuksesta asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022. Lausunnon määräpäivä: 22.11.2019

Lausunto ympäristöministeriölle sähköautojen latauspisteistä, annettu 8.11.2019. Lue Isännöintiliiton tiedote.

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta. Lausunto annettu 27.9.2019. Isännöintiliitto kannattaa, että kuulutus ja asiakirjat julkaistaan jatkossa viranomaisen ilmoitustaulun sijaan viranomaisen verkkosivuilla.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp). Lausunto annettu 11.9.2019. Isännöintiliitto on osallistunut valmisteluun jo esityksen valmisteluvaiheessa ja kannattaa hallituksen esitystä.

Lausunto ympäristöministeriölle korjausavustuksista, annettu 13.9.

Vuoden 2018 lausuntopyynnöt ja lausunnot

Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen purkavan uusrakentamisen mahdollistamiseksi, annettu 10.12.2018

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017), annettu 19.10.2018

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä koskien lakia huoneistotietojärjestelmästä ja eräitä siihen liittyviä lakeja, annettu 24.10.2018

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi, annettu 4.5.2018

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen, lausunto Lausuntopalvelussa, annettu 6.7.2018

Vuonna 2017 annetut lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkiötietojen käsittelystä poliisitoimessa, annettu 28.12.2017

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, annettu 14.12.2017

Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta, annettu 28.11.2017

Lausunto vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, annettu 12.6.2017

Purkava lisärakentaminen