Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Lausuntopyynnöt voi lähettää osoitteeseen toimisto@isannointiliitto.fi.

Vuoden 2021 lausunnot

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto postilain muutoksien arviomuistiosta (VN/21366/2020)

Lausunnon määräpäivä: 15.2.2021

Isännöintiliiton lausunto, annettu 15.2.2021: Isännöintiliitto pitää erittäin hyvänä arviota siitä, ettei lokerikkojakelua tarvitsisi tässä lakimuutoksessa arvioida uudestaan. Lokerikkojen asentamista kannattaa edistää muulla tavoin kuin pakottavilla säädöksillä, jotka määräisivät lokerikkojen asentamisesta asunto-osakeyhtiöihin.

Siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn saattaa vaikuttaa asunto-osakeyhtiöissä yhtiökokouskutsun toimitusaikaan. Jos kirjeiden toimitusajat pitenevät ehdotetun kolmipäiväisen jakelun ja keräilyn takia, eivätkä osakkaat saisi kutsuja ajoissa, voivat asunto-osakeyhtiöt joutua aiempaa enemmän osoittamaan, että kutsut on jätetty lain mukaisena ajankohtana postiin. Tämä voi vaikuttaa myös osakkaiden osallistumismahdollisuuksiin, jos posti saapuu vain muutamaa päivää ennen kokousta tai pahimmassa tapauksessa vasta kokouksen jälkeen.

Lue koko lausunto

Vuoden 2020 lausunnot

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausunto hallituksen esitykseen liittyen huoneistotietojärjestelmään ja huoneistotietolainsäädäntöön

Lausunnon määräpäivä: 15.10.2020

Isännöintiliiton lausunto, annettu 14.10.2020: Hallitus esittää, että vanhojen taloyhtiöiden kohdalla siirtymäaikaa huoneistotietojärjestelmän suhteen jatketaan vuodella. Isännöintiliitto kannattaa hallituksen esitystä.

Isännöintiliitto pitää hyvään sitä, että hallitus on ottanut huomioon viivästymisen rajapintojen käyttöönotossa. Valtaosa vanhoista taloyhtiöistä tulee siirtämään osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vasta, kun rajapinnat Maanmittauslaitoksen ja isännöintijärjestelmien välillä ovat toiminnassa ja käytössä. Pidennetty siirtymäaika vähentää myös neuvontapalveluide ruuhkautumista.

Isännöintiliitto esittää kielellisiä selvennyksiä liittyen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden toimintaan.

Lue koko lausunto
Lue tiedote

Ympäristövaliokunta: Lausunto energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

Lausunnon määräpäivä: 14.9.2020

Isännöintiliiton lausunto, annettu 14.9.2020: Isännöintiliitto kannattaa lakiehdotusta, koska energiatehokkuusdirektiivin edellyttämät muutokset on implementoitu mielestämme tarkoituksenmukaisella tavalla Suomen lainsäädäntöön ja erityisesti huomioiden asunto-osakeyhtiömuotoinen asuminen. Tästä tarkoituksenmukaisuudesta haluamme nostaa esiin pitkän siirtymäajan huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamiselle ja poikkeusmahdollisuuksien hyödyntämisen jo aiemmin asennettujen vesimittareiden vaihtamisessa etäluettaviin mittareihin.

Lisäksi pidämme erittäin hyvänä sitä, että Suomessa on tarkoitus soveltaa poikkeusta huoneistokohtaisen lämmityksen ja jäähdytyksen kulutuksen mittauksesta ja jakolaitteiden käytöstä. Pidämme hyvänä, että lausuntopalauteen johdosta tarkennuksia tehtiin mm. seuraaviin kohtiin:

  • Kulutustietojen toimittamisen kustannuksista ei lähdetty säätämään tarkemmin.
  • Riittävänä vedenkulutustietojen toimittamisena pidettäisiin myös sitä, että ko. tiedot olisivat jatkuvasti osakkaan saatavilla esimerkiksi vesimittarin tai etäluentaan perustuvan verkkopalvelun kautta.
  • Tarkennusta siihen, että taloyhtiön tulee antaa kulutustiedot osakkaalle, joka vastaa tietojen toimittamisesta edelleen vuokralaiselleen ja jos kyse on taloyhtiön vuokralaisesta, tiedonantovelvollisuus on taloyhtiöllä

Lue koko lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö: Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

Lausunnon määräpäivä: 22.6.2020

Isännöintiliiton lausunto, annettu 22.6.2020: Työryhmän väliraportissa on monia kannatettavia toimenpide-ehdotuksia, mutta asumista ja isännöintialaa ei ole käsitelty raportissa toistaiseksi juuri ollenkaan.

Kun otetaan huomioon tavoitteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja digitaalisten palveluiden lisäämiseksi asumisessa, pitäisi koronaviruskriisin aikana opittuja etäkokoustamisen käytäntöjä ja digitaalisten palveluiden kehittämistä edistää voimakkaasti ja ottaa hyvinä käytäntöinä talteen myös pandemian jälkeen.

Toimenpiteiden osalta tuki tulisi kohdentaa etenkin pk-yrityksiin, joilla ei välttämättä ole riittäviä resursseja tai osaamista kehittää digitaalisia ratkaisuja ja palveluita.

Asunto-osakeyhtiölakia pitäisi muuttaa niin, että yhtiökokouksen voisi pitää kokonaisuudessaan etäyhteydellä. Nykyinen laki vaatii, että jonkun osallistujista pitää olla läsnä varsinaisella kokouspaikalla, vaikka kaikki osallistuisivat kokoukseen etäyhteyksien avulla. 

Ympäristöministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 2.6.2020

Isännöintiliiton lausunto, annettu 2.6.2020: Isännöintiliitto kannattaa kiertotalouden edistämistä, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä jätteiden tarkempaa määrittelyä. Lakiuudistus nostaa kierrätysasteita ja erilliskeräysvelvoitteet yhdentyvät, jolloin myös jätelajit yhdenmukaistuvat valtakunnallisesti. Tämä on tärkeä uudistus ja lakiuudistuksen tavoite hiilineutraaliuden sekä ympäristöystävällisyyden parantamisesta ovat ehdottoman kannatettavia.

Isännöintiliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota asumiskustannusten nousuun, jota uudet jätemaksut väistämättä tuovat. Pienet taloyhtiöt joutuvat laajentamaan jätepisteitään, mikä pitää ottaa huomioon neuvonnassa ja mahdollisissa avustuksissa. Myös kuljetusten kilpailutuksissa täytyy katsoa kotitalouksien etua.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Hallituksen esitys energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 25.2.2020

Isännöintiliiton lausunto, annettu 25.2.2020: Isännöintiliitto kannattaa lakiehdotusta, koska energiatehokkuusdirektiivin edellyttämät muutokset on implementoitu mielestämme tarkoituksenmukaisella tavalla Suomen lainsäädäntöön ja erityisesti huomioiden asunto-osakeyhtiömuotoinen asuminen. Tästä tarkoituksenmukaisuudesta haluamme nostaa esiin pitkän siirtymäajan huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamiselle ja poikkeusmahdollisuuksien hyödyntämisen jo aiemmin asennettujen vesimittareiden vaihtamisessa etäluettaviin mittareihin. Artikla 11 a:n implementointi (kohtuulliset kustannukset) vaatii mielestämme vielä pohdintaa.

Lisäksi pidämme erittäin hyvänä sitä, että Suomessa on tarkoitus soveltaa poikkeusta huoneistokohtaisen lämmityksen ja jäähdytyksen kulutuksen mittauksesta ja jakolaitteiden käytöstä.

Vuoden 2019 lausunnot

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausuntopyyntö huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista, annettu 18.12.2019.

Valtiovarainministeriö: Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista. Lausunnon määräpäivä: 29.11.2019

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetuksesta asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022. Lausunnon määräpäivä: 22.11.2019

Lausunto ympäristöministeriölle sähköautojen latauspisteistä, annettu 8.11.2019. Lue Isännöintiliiton tiedote.

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta. Lausunto annettu 27.9.2019. Isännöintiliitto kannattaa, että kuulutus ja asiakirjat julkaistaan jatkossa viranomaisen ilmoitustaulun sijaan viranomaisen verkkosivuilla.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp). Lausunto annettu 11.9.2019. Isännöintiliitto on osallistunut valmisteluun jo esityksen valmisteluvaiheessa ja kannattaa hallituksen esitystä.

Lausunto ympäristöministeriölle korjausavustuksista, annettu 13.9.

Vuoden 2018 lausuntopyynnöt ja lausunnot

Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen purkavan uusrakentamisen mahdollistamiseksi, annettu 10.12.2018

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017), annettu 19.10.2018

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä koskien lakia huoneistotietojärjestelmästä ja eräitä siihen liittyviä lakeja, annettu 24.10.2018

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi, annettu 4.5.2018

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen, lausunto Lausuntopalvelussa, annettu 6.7.2018

Vuonna 2017 annetut lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkiötietojen käsittelystä poliisitoimessa, annettu 28.12.2017

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, annettu 14.12.2017

Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta, annettu 28.11.2017

Lausunto vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, annettu 12.6.2017

Purkava lisärakentaminen