Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Lausuntopyynnöt voi lähettää osoitteeseen toimisto@isannointiliitto.fi.

Vuoden 2020 lausunnot

Työ- ja elinkeinoministeriö: Hallituksen esitys energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 25.2.2020

Isännöintiliiton lausunto, annettu 25.2.2020: Isännöintiliitto kannattaa lakiehdotusta, koska energiatehokkuusdirektiivin edellyttämät muutokset on implementoitu mielestämme tarkoituksenmukaisella tavalla Suomen lainsäädäntöön ja erityisesti huomioiden asunto-osakeyhtiömuotoinen asuminen. Tästä tarkoituksenmukaisuudesta haluamme nostaa esiin pitkän siirtymäajan huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamiselle ja poikkeusmahdollisuuksien hyödyntämisen jo aiemmin asennettujen vesimittareiden vaihtamisessa etäluettaviin mittareihin. Artikla 11 a:n implementointi (kohtuulliset kustannukset) vaatii mielestämme vielä pohdintaa.

Lisäksi pidämme erittäin hyvänä sitä, että Suomessa on tarkoitus soveltaa poikkeusta huoneistokohtaisen lämmityksen ja jäähdytyksen kulutuksen mittauksesta ja jakolaitteiden käytöstä.

Vuoden 2019 lausunnot

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausuntopyyntö huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista

Lausunnon määräpäivä: 18.12.2019

Isännöintiliiton lausunto: Annettu 18.12.2019. Isännöintiliitto muistuttaa lausunnossaan, että huoneistotietojärjestelmän tärkein tarkoitus on palvella taloyhtiön hallintoa, toisin sanoen edesauttaa hallinnon hoitamista, sekä helpottaa osakkaiden tiedontarpeiden täyttämistä. Isännöinnin on siksi päästävä huoneistotietojärjestelmän kautta väestörekisterin tietoihin. Kehityksessä on vielä syytä arvioida viranomaisvetoisuuden ja markkinaehtoisuuden vaikutuksia. Taloyhtiötiedon välitykseen on hyvä luoda standardi, mutta siihen tarvitaan julkisen sektorin panostusta. Teknisten tietojen toimittaminen järjestelmään pitää olla taloyhtiöille vapaaehtoista kuten taloustietojenkin.

Valtiovarainministeriö: Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Lausunnon määräpäivä: 29.11.2019

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetuksesta asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022

Lausunnon määräpäivä: 22.11.2019

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 8.11.2019

Isännöintiliiton lausunto: Annettu 8.11.2019. Isännöintiliitto kannattaa hallituksen esityksen tavoitetta parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja sähköautojen latausmahdollisuuksia. Katsomme kuitenkin, että direktiivin mukaista velvoittavuuden kynnystä on hallituksen esitysluonnoksessa liialti madallettu.

 

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 4.10.2019

Isännöintiliiton lausunto: Annettu 27.9.2019. Isännöintiliitto kannattaa, että kuulutus ja asiakirjat julkaistaan jatkossa viranomaisen ilmoitustaulun sijaan viranomaisen verkkosivuilla.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp)

Lausunnon määräpäivä: 17.9.2109

Isännöintiliiton lausunto: annettu 11.9.2019. Isännöintiliitto on osallistunut valmisteluun jo esityksen valmisteluvaiheessa ja kannattaa hallituksen esitystä.

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 16.9.2019

Isännöintiliiton lausunto: annettu 13.9.2019. Isännöintiliitto suhtautuu esitykseen kuntotutkimuksiin myönnettävistä avustuksista myönteisesti. Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että suunnitelmallista kiinteistönpitoa taloyhtiöissä edistetään. Lue Isännöintiliiton lausunto kokonaisuudessaan

Lue kaikki lausunnot Lausuntopalvelusta.

Vuoden 2018 lausuntopyynnöt ja lausunnot

Isännöintiliiton lausunto: annettu 10.12.2018, Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen purkavan uusrakentamisen mahdollistamiseksi, annettu 10.12.2018

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017), annettu 19.10.2018

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä koskien lakia huoneistotietojärjestelmästä ja eräitä siihen liittyviä lakeja, annettu 24.10.2018

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi, annettu 4.5.2018

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen, lausunto Lausuntopalvelussa, annettu 6.7.2018

Vuonna 2017 annetut lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkiötietojen käsittelystä poliisitoimessa, annettu 28.12.2017

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, annettu 14.12.2017

Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta, annettu 28.11.2017

Lausunto vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, annettu 12.6.2017

Purkava lisärakentaminen