Lausunnot

Isännöintiliitto vastaanottaa vuosittain merkittävän määrän lausuntopyyntöjä eri ministeriöiltä. Näistä annamme lausuntomme isännöintialan ja taloyhtiömaailman kannalta keskeisimpiin asioihin.

Lausuntopyynnöt voi lähettää osoitteeseen toimisto@isannointiliitto.fi.

Vuoden 2021 lausunnot

Ympäristövaliokunta: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Isännöintiliiton lausunto, annettu 5.10.2021: 

Isännöintiliiton näkemyksen mukaan budjettiesityksessä ei ole mitään uutta tai yllättävää. Asumisen ja rakentamisen budjetointi noudattelee viime vuosien linjauksia.

Isännöintiliitto kaipaa lisää pitkäjänteisyyttä energia- ja avustuspolitiikkaan. Energia-avustukseen pitäisi sitoutua pidemmäksi aikaa ja avustusmäärärahaa nostaa. Myös asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainajärjestelmä pitää korjata nopeasti.

Liitto kannattaa kotitalousvähennyksen laajentamista taloyhtiöiden remontteihin ja erityisesti niihin hankkeisiin, joissa parannetaan energiatehokkuutta.

Lue koko lausunto

Ympäristöministeriö: Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

Lausunnon määräpäivä: 6.9.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 6.9.2021: 

Isännöintiliitto kannattaa ilmastolain tavoitteita. Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastotyössä, energiatehokkuuden parantamisessa ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Liittomme näkemyksen mukaan ilmastotoimissa painopistettä pitäisi siirtää enemmän asumisen ja rakennetun ympäristön ratkaisujen suuntaan. Asumisesta aiheutuva hiilijalanjälki on tutkitusti suurimpia, joten asumisen energiansäästötoimet ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Taloyhtiöillä on tässä iso rooli, sillä noin 2,7 miljoonaa ihmistä asuu Suomen noin 100 000 taloyhtiöissä.

Hallituksen ja päättäjien pitäisi antaa selkeä signaali, että energiatehokkuuden kannustamiseen suunnatut määrärahat riittävät ja vahvistaa, että energia-avustusjärjestelmää taloyhtiöille kehitetään ja sen jatkumiseen voi luottaa.

Isännöintiliiton näkemyksen mukaan kotitalousvähennyksen laajentaminen taloyhtiön remontteihin edistäisi merkittävästi ilmastotoimien lisäämistä.

Lue koko lausunto

Sosiaali- ja terveysministeriö: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta

Lausunnon määräpäivä: 7.6.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 7.6.2021: Isännöintiliiton mielestä on hyvä asia, että taloyhtiöt ovat saamassa entistä kattavamman mahdollisuuden puuttua häiritsevään tupakointiin kaikilla taloyhtiön hallitsemilla piha-alueilla.

Isännöintiliiton mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama lakimuutos ei kuitenkaan ratkaise niitä keskeisiä ongelmia, joita taloyhtiöillä on nykyisen tupakkalain kanssa. Ongelmat liittyvät sekä tupakointikiellon hakemiseen että sen valvomiseen: molemmat ovat taloyhtiöille nykyisellään kalliita ja byrokraattisia prosesseja, eikä lakimuutos toisi näihin tarpeeksi helpotusta. 

Taloyhtiöillä pitäisi olla mahdollisuus kieltää tupakointi asuntojen sisällä ja parvekkeilla, jos enemmistö osakkaista niin päättää. Taloyhtiöt tarvitsevat myös tehokkaampia keinoja puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen.

Lue koko lausunto
Lue tiedote

Ympäristöministeriö: Lausunto luonnoksesta fossiilisesta öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmaksi

Lausunnon määräpäivä: 31.5.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 31.5.2021: Isännöintiliitto kannattaa energiatehokkuustoimia ja näkee, että asumisessa on iso energiansäästöpotentiaali. Käytännössä kaikissa remonteissa kannattaisi tehdä energiatehokkuutta parantavia toimia.

Isännöintiliitto on ehdottanut energianeuvonnan lisäämistä kuntatasolla. Lisäksi taloyhtiöille pitäisi olla tarjolla pitkäjänteisiä ja ennustettavia avustuksia.

Isännöintiliiton näkemyksen energiaverotuksessa pitää huomioida asumismenojen kehitys. Isännöintiliitto on esittänyt kotitalousvähennyksen laajentamista taloyhtiöiden remontteihin muun muassa alueiden eriytymiseen liittyvistä syistä. Vähennyksen voisi mahdollisesti kohdentaa korotettuna esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen. 

Lue koko lausunto

Sisäministeriö: Lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistiosta

Lausunnon määräpäivä: 31.5.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 31.5.2021: Isännöintiliiton tiedossa ei ole suuria ongelmia liittyen pelastuslakikokonaisuuden toimivuuteen.

Esiin tulleet haasteet liittyvät pääasiassa arviointimuistiossakin mainittuun sääntelyn yleisluonteisuuteen, josta on seurannut tulkintaongelmia sekä alueellista vaihtelua ja epäyhtenäisiä viranomaiskäytäntöjä säännösten soveltamisessa. Isännöintiliitto pitää tärkeänä, että sääntely mahdollistaa mahdollisimman yhdenmukaisen soveltamiskäytännön valtakunnallisesti.

Isännöintiliitto kannattaa paristokäyttöisten palovaroittimien kunnossapitovastuun siirtämisen jatkoselvittämistä. Kunnossapitovastuun muutos on huomioitava pelastuslain uudistamisen lisäksi myös asunto-osakeyhtiölain muutoksia valmisteltaessa.

Lue koko lausunto

Oikeusministeriö: Lausunto työryhmän mietinnöstä positiivista luottotietorekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon määräpäivä: 10.5.

Isännöintiliiton lausunto, annettu 10.5.2021: Isännöintiliitto pitää positiivisen luottotietorekisterin muodostamista tärkeänä asiana, koska se auttaa torjumaan ylivelkaantumista.

Isännöintiliitto kuitenkin vaatii, että rekisteriin lisätään myös tiedot taloyhtiölainoista. Taloyhtiölainat pitäisi Isännöintiliiton mielestä huomioida aiempaa paremmin osana kotitalouksien velkaa, jotta kenenkään velkataakka ei pääse kasvamaan huomaamatta kohtuuttoman suureksi. Velkaantuminen nostaa taloyhtiölainojen riskitasoja, mistä seuraa lainahintojen ja marginaalien kallistuminen. Silloin välttämättömät korjaukset ovat kalliimpia ja asumiskustannukset nousevat.

Jotta yhtiölainat saadaan positiiviseen luottotietorekisteriin, pitää tiedot ensin saada taloyhtiöiden tietoja yhteen paikkaan kokoavaan huoneistotietojärjestelmään

Lue koko lausunto
Lue tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto postilain muutoksien arviomuistiosta (VN/21366/2020)

Lausunnon määräpäivä: 15.2.2021

Isännöintiliiton lausunto, annettu 15.2.2021: Isännöintiliitto pitää erittäin hyvänä arviota siitä, ettei lokerikkojakelua tarvitsisi tässä lakimuutoksessa arvioida uudestaan. Lokerikkojen asentamista kannattaa edistää muulla tavoin kuin pakottavilla säädöksillä, jotka määräisivät lokerikkojen asentamisesta asunto-osakeyhtiöihin.

Siirtyminen kolmipäiväiseen jakeluun ja keräilyyn saattaa vaikuttaa asunto-osakeyhtiöissä yhtiökokouskutsun toimitusaikaan. Jos kirjeiden toimitusajat pitenevät ehdotetun kolmipäiväisen jakelun ja keräilyn takia, eivätkä osakkaat saisi kutsuja ajoissa, voivat asunto-osakeyhtiöt joutua aiempaa enemmän osoittamaan, että kutsut on jätetty lain mukaisena ajankohtana postiin. Tämä voi vaikuttaa myös osakkaiden osallistumismahdollisuuksiin, jos posti saapuu vain muutamaa päivää ennen kokousta tai pahimmassa tapauksessa vasta kokouksen jälkeen.

Lue koko lausunto

Vuoden 2020 lausunnot

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausunto hallituksen esitykseen liittyen huoneistotietojärjestelmään ja huoneistotietolainsäädäntöön

Ympäristövaliokunta: Lausunto energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö: Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

Ympäristöministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö: Hallituksen esitys energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Vuoden 2019 lausunnot

Maa- ja metsätalousministeriö: Lausuntopyyntö huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä koskevista ehdotuksista, annettu 18.12.2019.

Valtiovarainministeriö: Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista. Lausunnon määräpäivä: 29.11.2019

Lausuntopyyntö Valtioneuvoston asetuksesta asuinrakennusten energia-avustuksista vuosina 2020–2022. Lausunnon määräpäivä: 22.11.2019

Lausunto ympäristöministeriölle sähköautojen latauspisteistä, annettu 8.11.2019. Lue Isännöintiliiton tiedote.

Ympäristöministeriö: Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamisesta. Lausunto annettu 27.9.2019. Isännöintiliitto kannattaa, että kuulutus ja asiakirjat julkaistaan jatkossa viranomaisen ilmoitustaulun sijaan viranomaisen verkkosivuilla.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp). Lausunto annettu 11.9.2019. Isännöintiliitto on osallistunut valmisteluun jo esityksen valmisteluvaiheessa ja kannattaa hallituksen esitystä.

Lausunto ympäristöministeriölle korjausavustuksista, annettu 13.9.

Vuoden 2018 lausuntopyynnöt ja lausunnot

Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen purkavan uusrakentamisen mahdollistamiseksi, annettu 10.12.2018

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (STM/2645/2017), annettu 19.10.2018

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä koskien lakia huoneistotietojärjestelmästä ja eräitä siihen liittyviä lakeja, annettu 24.10.2018

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi, annettu 4.5.2018

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen, lausunto Lausuntopalvelussa, annettu 6.7.2018

Vuonna 2017 annetut lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi henkiötietojen käsittelystä poliisitoimessa, annettu 28.12.2017

Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista, annettu 14.12.2017

Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta, annettu 28.11.2017

Lausunto vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, annettu 12.6.2017

Purkava lisärakentaminen